Hyper Aged

Hyper–Aged Society คำที่ทุกคนจะต้องรู้จักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ประเทศบนโลกกลายเป็น Aged Society ไปแล้วถึง 53 ประเทศ และอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็น Hyper-Aged Society ซึ่งผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุจะเกิดทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตส่วนตัว และในมุมของโลกธุรกิจ

Read More »

ไขข้อสงสัย ทำไม ‘LG H&H’ บริษัทเครื่องสำอางรายใหญ่ของเกาหลีใต้ ถึงถอนตัวออกจากตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

เปิดข้อมูลบริษัท 'LG H&H' ผู้นำเครื่องสำอางรายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ถอนตัวออกจากตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

Read More »

สภาพขาดแคลนแรงงาน ปัญหาระดับโลก กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยในรอบ 60 ปี

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่สภาพขาดแคลนแรงงาน ปัญหาระดับโลก กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยในรอบ 60 ปี

Read More »