Home / Cover (page 8)

Cover

I’ll Survival

ความน่าสนใจต่อการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจ รวมถึงชาติผู้นำทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้ประเทศไทย มีเรื่องท้าทายมากมายที่ไม่ธรรมดา แม้จะเห็นสัญญาณลดราคาของน้ำมันมาช่วงหนึ่ง แต่ระยะยาวน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้น

Read More »

ประเทศไทย 2015…?

ผ่านพ้นปีเก่า 2557 การดำเนินธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยไม่สู้ดีนัก ขณะที่ปี 2558 แม้จะมีการประเมินทิศทางเติบโตของเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่อาจไว้วางใจได้

Read More »