Tag Archives: มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี โชว์ศักยภาพระดับนานาชาติ ด้วยงานวิจัยที่ “ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และใช้ประโยชน์ได้จริง”

ในปี 2566 มทร.ธัญบุรี ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนองานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยบ่มเพาะอาจารย์  นักวิจัย

Read More »

มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรม 9 ราชมงคล ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน เผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง 8 แห่ง ได้จัด “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12” และ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11” พร้อมด้วย “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและปาฐกถาพิเศษ “สำหรับการประชุมในทุก ๆ ครั้งเราจะเน้นไปที่ความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตอนนี้เราจัดเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 …

Read More »

มทร.ธัญบุรี พัฒนา “วัสดุคอมโพสิต” จากขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์เคลือบด้วยอะลูมิเนียม

การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากขยะบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสู่การใช้งานจริง เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากโครงการ Talent mobility ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัย ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก, ผศ.บุญส่ง จงกลนี, ดร.มนทิพย์ ล้อสุริยนต์ และอาจารย์จิรวัฒน์  ใจอู่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ กล่าวว่า ทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เคลือบด้วยอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนมากที่ต้องการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำมาจากชั้นฟิล์มของเทอร์โมพลาสติกและมีชั้นฟิล์มของอะลูมิเนียมทำหน้าที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  เช่น ถุงขนมคบเคี้ยว ซองบรรจุกาแฟสำเร็จรูป ถุงบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟ กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ยูเอซที (Ultra-High-Temperature Processing ; UHT) ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการให้ความร้อนสูงในเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงขยะจากบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสำหรับป้องกันสิ่งแปลกปลอมและรักษาคุณภาพของชิ้นส่วน เมื่อนำไปสู่โรงงานประกอบจะมีขยะเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากเช่นกัน …

Read More »

ระบบพี่เลี้ยง มทร.ธัญบุรี “สอนมัดย้อม” สร้างอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์ฯ เผยว่า การดำเนินการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง ได้ดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครู พัฒนานักเรียน และพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อสนองตอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มียุทธศาสตร์ของการดำเนินงานระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result: OKR) ใน “การเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ให้มีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ด้วยการพัฒนาทางการศึกษา เช่น เสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบแผนและกิจกรรมการสอน การผลิตสื่อการสอนสู่ผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และเกิดทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง กิจกรรมสีสันบนผืนผ้า สร้างอาชีพแต่เยาว์วัยของโรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น …

Read More »

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สร้างแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะ HoME@Cloud

  “หากเทคโนโลยีนี้มีการนำมาใช้จริง ผมเชื่อว่าทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท จากการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีของประเทศ สำหรับการใช้งาน 20 ล้านหลังคาเรือนและในภูมิภาค รวมถึงการมีตลาดส่งออกในภูมิภาคที่อิงมาตรฐานไฟฟ้าจากประเทศไทย สร้าง GDP ต่อปีได้มากกว่า 1%” นักวิจัย มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เล่าถึงงานวิจัยชิ้นล่าสุด ‘การสร้างแพลตฟอร์มบ้านปราชญ์เปรื่องด้วยปัญญาประดิษฐ์’ ได้รับทุนวิจัยจากโครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “บ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย” รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ เผยว่า จากสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยต้องถดถอยอยู่ในขณะนี้ ทีมนักวิจัยเชื่อว่าหากประเทศต้องการพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตใหม่ได้อีกครั้ง จำเป็นต้อง Disrupt งานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้น เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค จำเป็นที่จะต้องมองเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำไปข้างหน้าที่เป็นอนาคต เช่น …

Read More »

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี วิจัยสีย้อมธราชาติ ผ้าจากใบตะไคร้

อีกหนึ่งผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้พืชผลทางการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณัท  สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำใบตะไคร้ที่เหลือใช้ มาพัฒนาคุณภาพขบวนการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้  และต่อยอดพัฒนาลวดลายผ้า  โดยได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับ OTOP ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม การย้อมสีธรรมชาติจากตะไคร้ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.กรณัท เผยว่า นำใบตะไคร้ซึ่งเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตร มาพัฒนาเป็นสีย้อมธรรมชาติสำหรับย้อมเส้นฝ้าย เพื่อใช้ในการทอผ้าของกลุ่มฯ พัฒนาและออกแบบลวดลายผ้าที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม พัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งสีที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน ทั้งสีที่ผสมอาหารและสีย้อมผ้า ได้มาจากการสังเคราะห์สารเคมีและสีจากธรรมชาติ แต่สีสังเคราะห์หลายชนิดหากนำมาใช้ผสมอาหารจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย แตกต่างจากสีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งใช้ผสมอาหารได้โดยไม่มีอันตราย และใช้เป็นสีย้อมผ้าที่ให้สีสันสวยงาม นอกจากไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ และการย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ขบวนการและขั้นตอนการในการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้ ที่ใช้ในการถ่ายทอดครั้งนี้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน กลุ่มแม่บ้านสามารถทำได้ เทคนิคคือผสมใบหูกวางลงไป …

Read More »

“ผศ.ดร.สมหมาย” รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด พร้อมภริยา ประจำที่ ณ บริเวณพิธี ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า อัญเชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลังสิ้นสุดการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อธิการบดี และภริยาเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีกล่าวรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กล่าวจบบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระพรหมบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานเจริญชัยมงคลคาถา รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความว่า “ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประเสริฐ …

Read More »

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี แนะเมนู ปลา Toman ขยายตลาดในไทย

นักวิจัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อาจารย์อรุณวรรณ อรรถธรรม และผศ.อาภัสรา กวีวังโส ต่อยอดเมนูปลา Toman เพิ่มช่องทางในการขายเนื้อปลาในประเทศไทย อาจารย์อรุณวรรณ เล่าว่า ลักษณะของเนื้อปลามีสีขาว เนื้อของปลาแน่นเป็นก้อน ๆ ไม่ยุ่ย ลักษณะคล้ายเนื้อปลาอินทรีย์บวกกับปลาเก๋าเนื้อปลาแล่แช่เย็น 100 % สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ขีดละ 35 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่น ๆ เนื้อมีรสชาติอร่อย นำมาต้มเนื้อปลาไม่เละ เนื้อปลาคงรูป ไม่แตกหัก ซึ่งร้านอาหารระดับกลางถึงระดับบน มาใช้ปรุงอาหาร โดยสามารถทำได้หลากหลายเมนู พแนงปลา เขียวหวานปลา ปลาสเต๊ะ ต้มยำน้ำข้นปลา ปลาผัดพริกไทยดำ ปลาต้มซีอิ้วญี่ปุ่น ต้มข่าปลา กระเพราปลา และข้าวหมกปลา ซึ่งการขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ได้ ทำให้ผู้ขายเกิดไอเดีย คนไทยหันมาบริโภคปลาทูแมน เป็นที่นิยม ทำให้แนวโน้มทางการตลาดดีขึ้น นอกจากนี้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงปลาชนิดนี้ มีแรงกำลังใจในการสร้างหรือเพาะพันธุ์ปลา ไปต่อยอดให้ชุมชน ทำให้คนไทยได้รับประทานปลาชนิดนี้ ในราคาที่ไม่แพง …

Read More »