Home / Tag Archives: มทร.ธัญบุรี

Tag Archives: มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี พัฒนา “วัสดุคอมโพสิต” จากขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์เคลือบด้วยอะลูมิเนียม

การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากขยะบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสู่การใช้งานจริง เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากโครงการ Talent mobility ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัย ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก, ผศ.บุญส่ง จงกลนี, ดร.มนทิพย์ ล้อสุริยนต์ และอาจารย์จิรวัฒน์  ใจอู่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ กล่าวว่า ทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เคลือบด้วยอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนมากที่ต้องการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำมาจากชั้นฟิล์มของเทอร์โมพลาสติกและมีชั้นฟิล์มของอะลูมิเนียมทำหน้าที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  เช่น ถุงขนมคบเคี้ยว ซองบรรจุกาแฟสำเร็จรูป ถุงบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟ กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ยูเอซที (Ultra-High-Temperature Processing ; UHT) ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการให้ความร้อนสูงในเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงขยะจากบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสำหรับป้องกันสิ่งแปลกปลอมและรักษาคุณภาพของชิ้นส่วน เมื่อนำไปสู่โรงงานประกอบจะมีขยะเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากเช่นกัน …

Read More »

ระบบพี่เลี้ยง มทร.ธัญบุรี “สอนมัดย้อม” สร้างอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์ฯ เผยว่า การดำเนินการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง ได้ดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครู พัฒนานักเรียน และพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อสนองตอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มียุทธศาสตร์ของการดำเนินงานระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result: OKR) ใน “การเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ให้มีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ด้วยการพัฒนาทางการศึกษา เช่น เสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบแผนและกิจกรรมการสอน การผลิตสื่อการสอนสู่ผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และเกิดทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง กิจกรรมสีสันบนผืนผ้า สร้างอาชีพแต่เยาว์วัยของโรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น …

Read More »

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สร้างแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะ HoME@Cloud

  “หากเทคโนโลยีนี้มีการนำมาใช้จริง ผมเชื่อว่าทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท จากการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีของประเทศ สำหรับการใช้งาน 20 ล้านหลังคาเรือนและในภูมิภาค รวมถึงการมีตลาดส่งออกในภูมิภาคที่อิงมาตรฐานไฟฟ้าจากประเทศไทย สร้าง GDP ต่อปีได้มากกว่า 1%” นักวิจัย มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เล่าถึงงานวิจัยชิ้นล่าสุด ‘การสร้างแพลตฟอร์มบ้านปราชญ์เปรื่องด้วยปัญญาประดิษฐ์’ ได้รับทุนวิจัยจากโครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “บ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย” รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ เผยว่า จากสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยต้องถดถอยอยู่ในขณะนี้ ทีมนักวิจัยเชื่อว่าหากประเทศต้องการพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตใหม่ได้อีกครั้ง จำเป็นต้อง Disrupt งานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้น เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค จำเป็นที่จะต้องมองเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำไปข้างหน้าที่เป็นอนาคต เช่น …

Read More »

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี วิจัยสีย้อมธราชาติ ผ้าจากใบตะไคร้

อีกหนึ่งผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้พืชผลทางการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณัท  สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำใบตะไคร้ที่เหลือใช้ มาพัฒนาคุณภาพขบวนการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้  และต่อยอดพัฒนาลวดลายผ้า  โดยได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับ OTOP ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม การย้อมสีธรรมชาติจากตะไคร้ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.กรณัท เผยว่า นำใบตะไคร้ซึ่งเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตร มาพัฒนาเป็นสีย้อมธรรมชาติสำหรับย้อมเส้นฝ้าย เพื่อใช้ในการทอผ้าของกลุ่มฯ พัฒนาและออกแบบลวดลายผ้าที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม พัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งสีที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน ทั้งสีที่ผสมอาหารและสีย้อมผ้า ได้มาจากการสังเคราะห์สารเคมีและสีจากธรรมชาติ แต่สีสังเคราะห์หลายชนิดหากนำมาใช้ผสมอาหารจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย แตกต่างจากสีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งใช้ผสมอาหารได้โดยไม่มีอันตราย และใช้เป็นสีย้อมผ้าที่ให้สีสันสวยงาม นอกจากไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ และการย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ขบวนการและขั้นตอนการในการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้ ที่ใช้ในการถ่ายทอดครั้งนี้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน กลุ่มแม่บ้านสามารถทำได้ เทคนิคคือผสมใบหูกวางลงไป …

Read More »

“ผศ.ดร.สมหมาย” รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด พร้อมภริยา ประจำที่ ณ บริเวณพิธี ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า อัญเชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลังสิ้นสุดการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อธิการบดี และภริยาเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีกล่าวรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กล่าวจบบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระพรหมบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานเจริญชัยมงคลคาถา รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความว่า “ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประเสริฐ …

Read More »

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี แนะเมนู ปลา Toman ขยายตลาดในไทย

นักวิจัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อาจารย์อรุณวรรณ อรรถธรรม และผศ.อาภัสรา กวีวังโส ต่อยอดเมนูปลา Toman เพิ่มช่องทางในการขายเนื้อปลาในประเทศไทย อาจารย์อรุณวรรณ เล่าว่า ลักษณะของเนื้อปลามีสีขาว เนื้อของปลาแน่นเป็นก้อน ๆ ไม่ยุ่ย ลักษณะคล้ายเนื้อปลาอินทรีย์บวกกับปลาเก๋าเนื้อปลาแล่แช่เย็น 100 % สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ขีดละ 35 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่น ๆ เนื้อมีรสชาติอร่อย นำมาต้มเนื้อปลาไม่เละ เนื้อปลาคงรูป ไม่แตกหัก ซึ่งร้านอาหารระดับกลางถึงระดับบน มาใช้ปรุงอาหาร โดยสามารถทำได้หลากหลายเมนู พแนงปลา เขียวหวานปลา ปลาสเต๊ะ ต้มยำน้ำข้นปลา ปลาผัดพริกไทยดำ ปลาต้มซีอิ้วญี่ปุ่น ต้มข่าปลา กระเพราปลา และข้าวหมกปลา ซึ่งการขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ได้ ทำให้ผู้ขายเกิดไอเดีย คนไทยหันมาบริโภคปลาทูแมน เป็นที่นิยม ทำให้แนวโน้มทางการตลาดดีขึ้น นอกจากนี้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงปลาชนิดนี้ มีแรงกำลังใจในการสร้างหรือเพาะพันธุ์ปลา ไปต่อยอดให้ชุมชน ทำให้คนไทยได้รับประทานปลาชนิดนี้ ในราคาที่ไม่แพง …

Read More »

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี พัฒนาลวดลายและออกแบบชุด จากดินภูเขาไฟ

อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์ นักวิจัยและอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างอัตลักษณ์ OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น “พัฒนาลวดลายและการตัดเย็บชุดเดรสผ้าย้อมสีดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี)” กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหม หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์กรณัท  เล่าว่า ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ หรือ ผ้าภูอัคนี เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่น นำผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ไปย้อมกับดินภูเขาไฟ โดยหมู่บ้านเจริญสุขนั้น ตั้งอยู่ใกล้กับ “เขาพระอังคาร” ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับ แล้ว 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ ดินบริเวณนี้จึงอุดม ด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาในอดีต ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ ในการเพาะปลูกแล้ว  ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการย้อมสีผ้า ซึ่งสีผ้าที่ย้อมด้วยดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) จะมีสีส้มอิฐ (หมาก)  สวยงามและมีเอกลักษณ์ เนื้อผ้านุ่ม สวยงาม สวมใส่สบาย ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูโดดเด่น และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้สวมใส่ …

Read More »

มทร.ธัญบุรี ปลื้ม คว้ารางวัลระดับโลก

นายศุภเศรษฐ จันทร์อ่อน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม และอาจารย์ภูเบต แสงมะฮะหมัด อาจารย์ผู้ควบคุม ภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน The International Invitation of Optoelectronic Technical Skills ณ เมือง Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขัน The International Invitation of Optoelectronic Technical Skills เป็นการแข่งขันเพื่อวัดความสามารถด้าน Optoelectronic ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการประกอบ การติดตั้ง ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ การใช้งานและการแก้ไขปัญหาทางด้าน Optoelectronic รวมถึงการใช้แอปพลิเคชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน ในยุคของภาวะโลกร้อน และประหยัดงบประมาณในการติดตั้ง  โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มี 9 ประเทศ …

Read More »

มทร.ธัญบุรี ร่วม อบต.บึงบา มอบสุข ส่งท้ายปี อบรมมัดย้อมผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารตำบลบึงบา มอบความสุขส่งท้ายปี จัดกิจกรรมโครงการอบรมมัดย้อมผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แขนงการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า เทคนิคในการสอนมัดย้อมวันนี้ ไม่ได้มีกระบวนการซับซ้อน ผู้สูงอายุสามารถทำได้ ซึ่งเป็นการมัดย้อมแบบเย็น การทำผ้ามัดย้อม เป็นการสร้างจินตนาการให้กับผู้สูงอายุ ลวดลายที่ออกมาเป็นจินตนาการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล สีที่ใช้เป็นสีที่ปลอดภัย ไม่อันตรายต่อผู้สูงอายุ นอกจากความรู้ที่ถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุในวันนี้ ยังเป็นการมอบความสุขให้กับท่านส่งท้ายปี ผู้สูงอายุได้หมวกมัดย้อมที่เกิดจากฝีมือตัวเอง สร้างความสุข และความภูมิใจ ระหว่างที่อบรมผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนมาก มีการสอบถามในเรื่องของตลาด และแหล่งจำหน่ายผ้ามัดย้อม โดยผ้ามัดย้อมยังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องด้วยเป็นงานฝีมือ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งถ้าผู้สูงอายุทำเป็นงานอดิเรก สามารถสร้างรายได้ ให้กับชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา นางบุญสร้าง พรมสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารตำบลบึงบา เล่าว่า สมาชิกในชมรมมีประมาณ 200 คน มาจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งทางองค์การบริหารตำบลจัดกิจกรรมอบรมให้ผู้สูงอายุสม่ำเสมอ สำหรับหลักสูตรที่เลือกอบรมที่ผ่านมา เน้นทางด้านสุขภาพ …

Read More »