“ผศ.ดร.สมหมาย” รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี
ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด พร้อมภริยา ประจำที่ ณ บริเวณพิธี ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า อัญเชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลังสิ้นสุดการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อธิการบดี และภริยาเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีกล่าวรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กล่าวจบบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระพรหมบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานเจริญชัยมงคลคาถา
รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความว่า
“ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ไห้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 นั้น เนื่องจาก นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมลับ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมหมาย ผิวสะอาด ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรกเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ความว่า “เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ข้าพระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคม แทไปบเบื้องยุคลบาท และขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาล บันดาลดลให้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ปราศจาก สัพโรคาพาธ และ อุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตเสถียรบนมิ่งมไหสวรรย์สิริราชสมบัติ เจริญจำรัส ด้วยพระเกียรติคุณ อดุลยศ ปรากฏขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ ศัตรูหมู่ปัจฉามิตร ทั่วเมทนีดล จงพ่ายแพ้แก่พระบารมี สถิตเป็นศรีสง่าแห่งสยามรัฐสีมามณฑล เป็นร่มโพธิ์ทอง ปกเกล้าปกกระหม่อม ปวงข้าพระพุทธเจ้า ให้ได้รับความร่มเย็น เป็นสุขสถาพร ใต้ร่มพระบารมี ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จักปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จักมุ่งมั่น และวิริยะอุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ และรวมพลัง ของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกคน ในการร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในสังคม ชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ และจักสร้างสรรค์คุณประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ โดยจักดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ในคุณธรรม ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
สำหรับประวัติ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2504 ปัจจุบันอายุ 59 ปี สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of Engineering (Applied Chemistry) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น Ph.D. in Engineering (Molecular Chemistry) Osaka University ประเทศญี่ปุ่นได้รับ ทุนวิจัยหลังจบปริญญาเอก “STA” ณ Department of Organic Materials, Osaka National Research Institute, AIST, Ministry of International Trade and Industry ประเทศญี่ปุ่น ทุนวิจัยหลังจบปริญญาเอก “NEDO” ณ Department of Organic Materials, Osaka National Research Institute, AIST, Ministry of International Trade and Industry ประเทศญี่ปุ่น ทุนวิจัยหลังจบปริญญาเอก “ITIT” ณ Department of Organic Materials, Osaka National Research Institute, AIST, Ministry of International Trade and Industry ประเทศญี่ปุ่น ทุนวิจัยหลังจบปริญญาเอก “Alexander von Humboldt” ณ Department of Organic Chemistry, Bochum University, Bochum ประเทศเยอรมนี Visiting Professor at Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Kyoto ประเทศญี่ปุ่น เคยดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง) ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี