มทร.ธัญบุรี โชว์ศักยภาพระดับนานาชาติ ด้วยงานวิจัยที่ “ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และใช้ประโยชน์ได้จริง”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรียังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ประกอบกับรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายที่ให้เงินทุนที่เกี่ยวกับงานวิจัย ไปอยู่ที่แหล่งทุนวิจัยเฉพาะทางขึ้น มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีโอกาสในการนำเสนอโครงงาน เพื่อขอรับงบประมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อ มทร.ธัญบุรี เพราะได้มีการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักวิจัยพัฒนาศักยภาพ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดนำไปขอทุนวิจัยจากภายนอก ทำให้ มทร.ธัญบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ปีละ 20-30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาเป็น 300 ล้านบาท ซึ่งโครงงานต่าง ๆ ของ มทร.ธัญบุรี ที่เสนอขอทุนนั้น เน้นอัตราส่วนงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยเพื่อนำผลไปทดลองใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมด้วยสัดส่วน 70% และงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ 30%

 

ทั้งนี้ ทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยจะมีโครงงานที่นำเสนอขอทุนวิจัย ประมาณ 180 โครงการและมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และทางวิชาการ 100% ซึ่งการนำไปใช้นั้นจะถูกแบ่งตามการวิจัยเชิงลึกขั้นพื้นฐานที่มีระดับ TRL เป็นตัวกำหนด แต่จะมีงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่เป็นต้นแบบและสถานประกอบการมาซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปผลิต ประมาณ 10% และล่าสุด คณาจารย์-นักวิจัยของมหาวิทยาลัยรวม 15 ท่านที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานวิจัยไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ เข้ารับประกาศนียบัตรแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony จากศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กทม.

 

“ในปี 2566 มทร.ธัญบุรี ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนองานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยบ่มเพาะอาจารย์  นักวิจัย ให้พัฒนางานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งเสริมการประกวดแข่งขันทั้งในและต่างประเทศต่อไป อันจะช่วยยกระดับและพัฒนาวิจัย ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามผลงานวิจัยและรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์

https://www.rmutt.ac.th และ https://ird.rmutt.ac.th

 

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

 

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #มทร.ธัญบุรี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี