‘ราชมงคลธัญ’ย้ำเป้าหมายเดิม! ขับเคลื่อนนโยบายเข้าสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”

เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำด้วยรศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม หรือ Innovative University และนิทรรศการ ณ หอประชุมใหญ่ราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินงานหลัก ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ของ มทร.ธัญบุรี ไปสู่หน่วยงานในสังกัด และจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565

และการพัฒนาของมทร.ธัญบุรี มุ่งเน้นไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมในระยะที่ผ่านมา ได้ยึดแนวทางพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 4 ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 ประกอบกับพลวัต และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ตลอดจนสภาวะที่ผันผวนจากโรคโคโรนาไวรัส ความผันผวนของสังคม เพื่อให้มั่นใจว่า มทร.ธัญบุรี มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

ทั้งนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategies to Innovative University : Revisited ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2566-2570 รวมถึงข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการ Retreat สภา มทร.ธัญบุรี มาเป็นปัจจัยนำเข้าเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-2570) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รวมทั้งผลการดำเนินงานของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 มาประกอบการจัดทำบริบทเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาสู่การทบทวนภารกิจ และจัดทำโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 12/2565 ที่ผ่านมา

“โครงการฯ ที่จัดขึ้นนี้เพื่อแสดงผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวร่วมกับภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพและสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสอดคล้องและบูรณาการกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ที่จะก่อให้เกิดเป็นพลังร่วมกันไปสู่โรดแมปที่วางไว้นั่นคือ การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวสรุป.

 

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/o9fQ6fA

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #RMUTT #มทร.ธัญบุรี