Home / Tag Archives: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

Tag Archives: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธอส. ยกระดับคนไทย เข้าถึงการออมด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล

ธอส. เร่งพัฒนาการให้บริการทางดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL นำไปสู่แผน GHB New Normal Services บริการทางการเงินและสินเชื่อผ่าน GHB ALL และเว็บไซต์ธนาคาร ทำให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเปิดจำหน่ายสลาก ธอส. ชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท ได้ลุ้นรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท ตลอด 24 เดือน จำนวน 1 ล้านหน่วย

Read More »

ธอส.ประกาศยกดอกเบี้ย 4 เดือนให้ลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 พร้อมเพิ่มมาตรการที่ 6 ลดดอกเบี้ยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เหลือ 1% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในมาตรการที่ 5 โดยหลังจากพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา สำหรับลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีตามปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย และเตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท จีดทำมาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับ ‘บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข’ แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2563

Read More »

ธอส. ยกระดับชุมชน เข้มแข็งอย่างมั่นคง : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล CSR OF THE YEAR AWARD

“ภายใต้ยุทธศาตร์ Be Simple Make IT Simple ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ที่จะทำทุกเรื่องให้ง่ายขึ้น ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสร้างการยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

Read More »

ฉัตรชัย ศิริไล พลิกโฉม ธอส. ให้ก้าวไกล : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD

“จากภารกิจทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่ใช่แค่ให้กู้ได้เท่านั้น แต่รวมถึงผ่อนได้ตลอดรอดฝั่ง ได้มีบ้านเป็นของตัวเองในที่สุด สอดคล้องกับแนวการทำงาน Be Simple Make IT Simple ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ด้วยดิติทัลแพลตฟอร์ม ทำให้ ธอส. ปล่อยสินเชื่อ 200,000 ล้านบาทต่อปี ต่อเนื่องมา 2 ปีติดต่อกัน”

Read More »

ธอส.ช่วยลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.90% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประนกาศเพิ่มมาตรการในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผบกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัา Covid-19 ขยายความช่วยเหลือไปสู่ลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย โดยลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อไป และให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยผู้ที่มีสิทธิ์ขอใช้มาตรการจะต้องเคยชำระเงินงวดอย่างน้อย 1 งวด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อลูกค้าสมัครขอใช้มาตรการและชำระเงินงวดเดือนล่าสุดแล้ว ธนาคารจะอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการในวันรุ่งขึ้น และระบบจะแจ้งเงินงวดใหม่ที่ต้องชำระใน 6 เดือนถัดไปให้ลูกค้าทราบ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL และ www.ghbabk.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กบ่าวว่า ตามที่นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร ได้มีนโยบาลให้ ธอส. จัดทำ “โครงการ ธอส. …

Read More »

The Best Housing Bank for All Thais เพราะเราอยากให้คนไทยมี “บ้าน”

“การเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีส่วนแบ่งอย่างน้อย 30% ทำให้เราสามารถเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของตลาดเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีบ้านเป็นของตนเอง” กระแส Digital Disruption ที่ถาโถมเข้ามา ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงธุรกิจธนาคารที่เคยเป็นธุรกิจที่คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ยาก ก็ต้องปรับตัวกันไม่เว้นแต่ละวัน แม้แต่ธนาคารของรัฐที่หลายคนคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องปรับตัวใด ๆ แต่เมื่อมีพันธกิจที่ได้รับมอบหมายก็ต้องมุ่งมั่นให้ดีที่สุด ให้สมกับการเป็นองค์กรที่ต้องดูแลประชาชนในนามของรัฐ และดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ไม่แพ้ธุรกิจเอกชน เพราะความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ไม่ได้สงวนไว้ให้แก่เอกชนเท่านั้น   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หรือ GH Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง โยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง   “ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” เคยเป็นวิสัยทัศน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แห่หลังจากปี พ.ศ. 2559 ธนาคารได้กำหนดพันธกิจใหม่ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และวิสัยทัศน์ใหม่ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ภายใต้การบริหารของ คุณฉัตรชัย ศฺริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่สะท้อนถึงบทบาทและหน้าที่ของธนาคารที่มีต่อคนไทยและประเทศไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น …

Read More »

ธอส.มอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โคราช และจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ครอบครัวของลูกค้าที่เสียชีวิต 1 แสนบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้แทนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการคุ้มนิรันดร์ ให้แก่ผู้เอาประกันที่ได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิตในเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อปลดภาระหนี้สินเชื่อที่ค้างชำระตามทุนประกัน ช่วยให้ที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวโดยสมบูรณ์หรือลดภาระให้เหลือน้อยที่สุด ล่าสุดพบลูกค้าของ ธอส. เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 6 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ทั้งนี้ ธอส. จะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของลูกค้าธนาคารที่เสียชีวิตทั้ง 6 ครอบครัว “ธอส. ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลูกค้าของธนาคารทั้ง 6 ครอบครัว ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นกำลังหลักของครอบครัวที่จากไปอย่างกระทันหัน ซึ่ง ธอส. พร้อมที่จะดูแลคนที่อยู่ข้างหลังของผู้เสียชีวิตให้ภาระหนี้หมอไป หรือให้เหลือภาระน้อยที่สุด ซึ่งในกรณีที่เสียชีวิตธนาคารลดอัตรดอกเบี้ยคงที่เหลือ 0.01% ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือ หรือกรณีบาดเจ็บสาหัสลดอัตราดอกเบี้ยคงที่เหลือ 0.01% …

Read More »

ธอส.คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2562

ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก และเป็นสถาบันการเงินของรัฐเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่ไม่มีหน่วยงานใดในประเทศได้รับรางวัลนี้มานานถึง 10 ปี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นองค์กรคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด ที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่า มีความทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก และยังเป็นสถาบันการเงินของรัฐเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล TQA รวมทั้งยังไม่เคยมีหน่วยงานใดในประเทศไทยได้รับรางวัล TQA มาเป็นเวลานานถึง 10 ปี ซึ่ง ธอส. ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็น มาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2559 ควบคู่ไปกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และสมัครเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเมื่อปี 2561 เป็นปีแรก และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class …

Read More »