Home / TOP Series / Top Company / ธอส. ยกระดับชุมชน เข้มแข็งอย่างมั่นคง : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล CSR OF THE YEAR AWARD

ธอส. ยกระดับชุมชน เข้มแข็งอย่างมั่นคง : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล CSR OF THE YEAR AWARD

“ภายใต้ยุทธศาตร์ Be Simple Make IT Simple ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ที่จะทำทุกเรื่องให้ง่ายขึ้น ซึ่งคำว่า ‘ง่าย’ ไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ได้ แต่เป็นความง่ายที่ทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อมุ่งสร้างการยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”


ต้องขอชื่นชมการดำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ที่ไม่ได้มองแค่การช่วยทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง กู้สินเชื่อบ้านได้ง่าย ผ่อนได้ง่าย มีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายเท่านั้น ซึ่งคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กลับมองและบริหารในมิติการสร้างการยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โดย ธอส. ได้นำความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบและความต้องการของผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งสร้างองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มากำหนดนโยบายสนับสนุนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ โดยนำมุมมองด้าน T (Trusted by Stakeholder) มากำหนดกลยุทธ์ ‘I AM GHB’ ใน 3 มิติ มิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านที่อยู่อาศัย
  2. การศึกษา
  3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ / ศาสนา / ศิลปวัฒนธรรม
  5. กีฬาและอื่น ๆ
  • ด้านที่อยู่อาศัย ธนาคารได้สนับสนุนสร้าง / ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ปี 2561 จำนวน 491 ปี 2562 จำนวน 500 หลัง
  • ด้านการศึกษา ธนาคารได้ก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 4 โรงเรียนต่อปี
  • ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ธอส. จัดกิจกรรมสร้างความพร้อมแก่ประชาชนที่ต้องการขอสินเชื่อบ้าน ผ่านการให้ความรู้ด้านการเงิน การออม และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากโครงการส่งเสริม Financial Literacy ให้ความช่วยเหลือกลุ่ม Unserved ที่ต้องการมีบ้าน แต่ไม่สามารถกู้เงินตามเกณฑ์ปกติของธนาคารได้ โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างกระบวนการให้สินเชื่อให้กับชุมชน ผ่านโครงการ Bank on Bank

อีกทั้งได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ความรู้ทางการเงิน โดยให้สาขาของธนาคารจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ประเมินผลก่อนและหลังการจัดกิจกรรม (Pre-Test, Post-Test) จัดทำโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อผู้พิการ จำนวน 3 แห่ง โดยการสร้างธนาคารจำลองและลงระบบการรับฝากเงินอย่างง่าย เพื่อสร้างวินัยการออมให้กับเด็กนักเรียน จัดตั้งโรงเรียนผู้พิการ จำนวน 3 แห่งใน จ.ลพบุรี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ตาก

และยังจัดทำโครงการ 1 อาชีพ 1 ชุมชน เพื่อความยั่งยืน ใน 4 ภูมิภาค สำหรับส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ จัดทำแพปลูกผักลอยน้ำและกระชังเลี้ยงปลา กับชุมชนวัดสามเรือน จ.อยุธยา, โครงการปลูกและแปรรูปสัปปะรด ในชุมชน ต.วังพงก์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น เช่นเดียวกับมิติด้านการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ / ศาสนา / ศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬาและอื่น ๆ ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นในปีที่ผ่านมา

จากความตั้งใจที่จะมุ่งสร้างการยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้รับรางวัล CSR OF THE YEAR AWARD 2020 ไปครอง