Home / TOP Series / Top Company / ฉัตรชัย ศิริไล พลิกโฉม ธอส. ให้ก้าวไกล : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD

ฉัตรชัย ศิริไล พลิกโฉม ธอส. ให้ก้าวไกล : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD

“จากภารกิจทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่ใช่แค่ให้กู้ได้เท่านั้น แต่รวมถึงผ่อนได้ตลอดรอดฝั่ง ได้มีบ้านเป็นของตัวเองในที่สุด และยังสอดคล้องกับแนวการทำงาน Be Simple Make IT Simple ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ด้วยดิติทัลแพลตฟอร์ม ทำให้ ธอส. ปล่อยสินเชื่อ 200,000 ล้านบาทต่อปี ต่อเนื่องมา 2 ปีติดต่อกัน”


ต้องยอมรับว่า บทความสำเร็จของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งหากเทียบกับอายุขององค์กรตลอด 66 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมเชิงรุกมากที่สุดของธนาคารฯ แห่งนี้ เกิดขึ้นในช่วงการบริหารงานของ ฉัตรชัย ศิริไล ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ฉัตรชัยหลอมรวม ธอส. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เพราะเขาเป็นลูกหม้อมานาน 24 ปี จึงมองเห็นทิศทางได้เด่นชัด และวันที่เขาเริ่มทำงานที่ ธอส. นั้น ธนาคารเคยปล่อยสินเชื่อได้ปีละ 38,000 ล้านบาท ลูกค้าที่จะขอสินเชื่อต้องใช้เวลานาน 3 เดือน ปัจจุบันเขาแปลงโฉม ธอส. ให้สามารถปล่อยสินเชื่อเกินกว่า 200,000 ล้านบาท ต่อเนื่องมา 2 ปีติดต่อกัน และในสิ้นปี 2562 ธอส. มียอดสินเชื่อคงค้างรวม 1.2 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของส่วนแบบตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างในระบบสถาบันการเงิน

ฉัตรชัยวางยุทธศาสตร์ในการยกระดับงานสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ 5R ประกอบด้วย Recruit การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ, Retrain การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง, Reallocate การจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง, Restructure การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และ Re-Attitude ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

และทั้งหมดดำเนินงานผ่านดิจิทัล ซึ่งเขาบอกกับ Business+ ว่า “วันนี้ ธอส. สามารถช่วยให้คนที่มีเงินเดือนไม่สูง สามารถขอสินเชื่อเพื่อมีบ้านได้ ถือว่าสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้ในอดีต มาถึงวันนี้สามารถทำได้หมดแล้ว และข้อจำกัดที่ ธอส. เคยมีคือจำนวนสาขาน้อยกว่าคู่แข่ง วันนี้ได้กลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้มีต้นทุนน้อยกว่าคู่แข่ง และให้บริการลูกค้าผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน GHB ALL ได้”

ตลอด 66 ปีที่ผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปิดการสร้างโอการให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจของธนาคารโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมาแล้วกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งธนาคารเมื่อ พ.ศ.2496 และผลจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของบุคลากรทั้งองค์กรกว่า 5,000 ชีวิต ทำให้ในปีที่ผ่านมา ธอส. สามารถกวาดรางวัลสำคัญระดับประเทศที่เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่ง ธอส. ได้รับ 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 2.รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ซึ่งถือเป็น 2 รางวัลเกียรติยศที่ ธอส. ได้รับเป็นครั้งแรก และ 3.รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน จากจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 8,299 หน่วยงาน และถือเป็นคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ปี 2019 รางวัลที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการบริหารจัดการขององค์กรทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ล่าสุดกับรางวัล BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD 2020 เป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีผลงานอันเด่นชัดของผู้นำ ธอส. ที่ชื่อ ‘ฉัตรชัย ศิริไล’