Home / TOP Series / Product Innovation / COVID-19 ความสำคัญของนวัตรกรรมต่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจ : PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020

COVID-19 ความสำคัญของนวัตรกรรมต่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจ : PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020

ความเปลี่ยนแปลงในการประกอบธุรกิจในช่วง Covid-19 ต้องบอกว่า เป็นความท้าทายใหญ่ต่อผู้ประกอบการที่ไม่สามารถตั้งรับได้ทัน แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้เห็นผู้ประกอบการนำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในห่วงโซ่ของการจัดการได้ทัน


ตัวอย่างที่น่าสนใจและสามารถช่วยให้ธุรกิจฝ่าฟันไปได้ มีประเด็นที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการ ได้แก่

1. การนำแนวคิดด้านนวัตรกรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) เข้ามาช่วย

ทั้งในกระบวนการผลิตและกระบวนการจำหน่าย เช่น การให้บริการทางคำปรึกษาทางสาธารณสุข การเงิน หรือการศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน จากระบบ Video Conference เป็นต้น

สิ่งที่เป็นหัวใจของการนำนวัตกรรมทางกระบวนการมาใช้ คือ การทำให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการทางธุรกิจที่ลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อ ซึ่งไม่จำเป็นเลยที่ผู้ประกอบการจะต้องคิดค้นเทคโนโลยีราคาแพงเพื่อการนี้

เพียงแต่ความเข้าใจในการวางลำดับของกระบวนการทางธุรกิจของคุณ และมองว่าขั้นตอนไหนในกระบวนการที่คุณสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ธุรกิจพันธมิตรที่มีความพร้อมกว่ามาสนับสนุน และการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนเพื่อใช้นวัตกรรมแนวนี้ ก็น่าจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้

2. การสร้างความมั่นใจในเรื่องความสะอาดในกระบวนการทางธุรกิจ

โดยนำนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หรือนวัตกรรมทางการบริการ (Service Innovation) เข้ามาใช้ drตัวอย่างในประเทศจีน จะพบว่าประเด็นของการสร้างความสะอาดในพื้นที่สาธารณมีความจำเป็นมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกหานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัยจากการบนเปื้อนของเชื้อไวรัส

ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพ PerSapien ได้สร้าง Robo-Sapien หรือหุ่นยนต์ที่มีความคล้ายมนุษย์ เป็นตัวกลางในการพ่นยา ทำความสะอาดโดยบูรณาการระบบการตั้งเวลา การพ่นยา และคำนวนอุณหภูมิอย่างแม่นยำ ซึ่งหุ่นยนต์จะต้องนำไปใช้ในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งแน่นอนว่านวัตกรรมแนวนี้อาจลงทุนสูง ดังนั้น การมองหาพันธมิตรในอุตสาหกรรมหรือการศึกษาวิจัยจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรมองเป็นทางเลือก

ประการสุดท้าย 3. การมองหารูปแบบทางธุรกิจใหม่ หรือมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่ แหล่งการเงินใหม่ เพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่คิดว่าจะสร้างรายได้ดีกว่า ซึ่งจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model Innovation) ที่มีแนวคิดพื้นฐาน คือหาเงินจากไหน อย่างไร และลดค่าใช้จ่ายตรงไหน

สิ่งนี้ผู้ประกอบการมักจะลืมในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ คือ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ซึ่งสำคัญมาก และให้คำนึงเสมอว่า พันธิตรทางธุรกิจ คู่ค้า กลุ่มผู้จัดจำหน่าย และกลุ่มนักลงทุนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีสภาพคล่องของเงินลงทุนที่ลดลง หรืออาจร้ายแรงถึงขนาดถูกถอนการลงทุน

ข้อแนะนำที่จะช่วยเสริมรอยรั่วตรงนี้ได้คือ ให้ลองมองหาแหล่งเงินอื่น ๆ ไม่ว่าจะจากทั้งในหรือต่างประเทศ และควรมีเงินสดสำรองเพียงพออย่างน้อยประมาณ 12 – 18 เดือน เพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกน่าจะยาว แม้วิกฤตการณ์จะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม

ทิ้งท้ายไว้ว่า “นวัตกรรมมีหลายรูปแบบ สามารถนำมาใช้ประสานกันได้ให้ตรงตามปัญหาที่ผู้ประกอบการแต่ละรายกำลังเผชิญกันในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งวิกฤต Covid-19 อาจไม่ใช่วิกฤตครั้งสุดท้าย ดังนั้น การมองหารากแท้แห่งปัญหาในแต่ละครั้งและวางแผนนวัตกรรมที่ใช่ที่สุด เป็นการแสดงออกแห่งการมีสติและปัญญาของผ้ประกอบการที่เหมาะสมที่สุดในเพลาเยี่ยงนี้”