นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563”

กรุงเทพฯ 25 สิงหาาคม 2563 – นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563” (PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020) เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการโหวตจากผู้บริโภค รวม 31 รางวัล ใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมของชาติ” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพล วีราสา รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ และอาจารย์สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน และผู้บริหารจากองค์กรที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลอย่างสมเกียรติ

“นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อองค์กร อีกทั้งการพัฒนานวัตกรรมเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก และหลังจากนี้โลกจะได้เห็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หรือกระทั่งนวัตกรรมธุรกิจ (Business Model Innovation) มากขึ้น ตามผลลัพธ์ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางเชิงกลยุทธ์และบริบทของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา องค์กรต่างๆควรให้ความสำคัญกับแนวโน้มและความต้องการของผู้ใช้งาน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลของเราได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยมีหลักสูตรสาขาที่เน้นเรื่องนี้ ได้แก่ EI (Entrepreneurship and Innovation) หรือสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม หลักสูตรไทย และ EN  (Entrepreneurship Management) หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้ เน้นพัฒนาแนวคิดธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ หรือการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างธุรกิจ การสร้างมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

อีกทั้ง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสําคัญกับ งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี พร้อมทั้งนำเสนอบทความวิชาการในนิตยสาร Business+ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้คำแนะนำการทำแบบสำรวจ การเก็บข้อมูล รวมทั้งการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้านสินค้า บริการ หรือกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้นนวัตกรรมมีหลายรูปแบบ สามารถนำมาใช้ประสานกันได้ จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค” ผศ.ดร. ธนพล วีราสา รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ และอาจารย์สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ และอาจารย์สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “การที่องค์กรจะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น คนส่วนใหญ่มองว่า เป็นเรื่องของการตลาด แต่หัวใจสำคัญของสินค้าหรือบริการที่ดี ผู้บริโภคซื้อซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นกิจวัตรนั้น มาจากคำว่า ‘นวัตกรรม’ เพียงแต่การมองนั้น มุมมองของแต่ละคนมองอย่างไร เพราะในความเป็นจริงทุกธุรกิจสามารถคิด Disruptive Innovation ได้ อย่างที่องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผมเชื่อว่าทุกสินค้าหรือบริการผ่านกระบวนการคิด สังเคราะห์และผลิตออกมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค และผู้บริโภคก็มั่นใจว่า มันมีคุณค่าจากนวัตกรรม และงานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี ก็เป็นงานหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสังคมไทย ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ในการคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ ๆ และช่วยสร้างความตื่นตัวให้แก่คนไทยทุกคน ผมขอแสดงความยินดีกับผู้จัดงาน และองค์กรธุรกิจทุกองค์กรที่รับมอบรางวัลในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

คุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “เมื่อโลกเปลี่ยน พฤติกรรมคนก็เปลี่ยนตามไป เกิดความต้องการสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ กลายเป็นโจทย์สำคัญให้ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา นิตยสาร Business+ เราได้สัมผัสกับผู้บริหารระดับสูงผ่านการสัมภาษณ์แนวคิดทางธุรกิจมากมาย ซึ่งพบว่านวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยนำพาสินค้าและบริการเข้าถึงใจผู้บริโภคได้ จึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อมอบรางวัลให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมและคัดเลือกรายชื่อสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมทางด้านสินค้า บริการ หรือกระบวนการทางธุรกิจ ที่โดดเด่นใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอแก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตเลือกสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม แห่งปี 2563 รวมทั้งสิ้น 31 รางวัล เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อไป ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้”

คุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

รางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 (PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020) ในครั้งนี้จัดประเภทของสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ประกอบด้วย สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม, แฟชั่นและเครื่องประดับ, สินค้าบริโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สินค้าบริการทางธุรกิจ, สินค้าเพื่ออุตสาหกรรม, สินค้าไลฟ์สไตล์, สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม, ของใช้ภายในบ้าน, การเงิน การลงทุน และประกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่