Home / HAPPENING / นิติ ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือทางวิชาการด้านระงับข้อพิพาทกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

นิติ ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือทางวิชาการด้านระงับข้อพิพาทกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  ดร.พสิษฐ์  อัศววัฒนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ  ผศ.นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มฉก.และคุณมัชฌิมธร  คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการ  ฝ่ายอนุญาโตตุลาการ  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกระบวนการระงับข้อพิพาท 

 

 ประกอบด้วย  การศึกษาวิจัย  การจัดทำหลักสูตรให้ความรู้  การจัดโครงการบริการวิชาการ  การฝึกอบรมเทคนิค รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท  โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม  1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มฉก. เมื่อเร็ว ๆ นี้