Tag Archives: ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

คลิกออฟ มอบโจทย์ ผู้แข่งขันทักษะฝีมือ ‘ช่างไม้ระดับชาติ’

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่ากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศ ระหว่างกรมศิลปากรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงได้จัดปฐมนิเทศและคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทยปฐมนิเทศ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อชี้แจงจุดประสงค์การแข่งขัน ทักษะที่จำเป็นในงานอนุรักษ์ และรางวัลต่าง ๆ ภายใต้โครงการนี้ ที่สำคัญยังมีการมอบโจทย์ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ โดยการทดสอบนั้นเป็นการทดสอบสมาชิกทีม ทั้งด้านทักษะการเขียนแบบและงานไม้ตลอดทั้งวัน โดยทีมจะผลิตผลงานตามโจทย์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งหมดกว่า 60 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ และทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการอนุรักษ์ของไทย รวมถึงผู้รู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งด้านช่างไม้โครงสร้างและสถาปัตยกรรม ช่างไม้ประดิษฐ์ ช่างเขียนแบบ ด้าน นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า การแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ พ.ศ. …

Read More »

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จ ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) แถลงความสำเร็จกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกล ทางการเกษตร ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพ. โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมแถลงความสำเร็จ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริม การแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล ทั้งผู้ให้บริการเครื่องจักรด้านการเกษตรและความต้องการของเกษตรกร รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิกของโครงการ และเพิ่มช่องทางการใช้บริการเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์การเกษตร ขณะเดียวกันยังได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่การเรียนรู้ในด้านการใช้งานเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายมีศักยภาพความพร้อมในการแข่งขัน พร้อมสนับสนุนเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในมิติต่างๆ …

Read More »

มทร.ธัญบุรี ยกระดับเกษตรไทย ปั้น 6 กลุ่มคลัสเตอร์ด้วย ‘เทคโนโลยี’

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมผลักดันและยกระดับเอสเอ็มอีของประเทศ โดยยังคงทำงานในบทบาทของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยระยะเวลากว่า 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ดังเช่น โครงการ SME-Turn around, SME-Startup SME-Strong/Regular Level, SME-Online, SME-Cluster และ Farm-Machinery Cluster ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมสำคัญกับองค์กรภาครัฐ สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เพื่อต่อยอดนวัตกรรม องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่กระบวนการผลิต การบริหารกระบวนการและส่งมอบนวัตกรรมต่อชุมชนสังคม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ล่าสุด มทร.ธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี ปี 2563 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเกษตร จนมีการรวมกลุ่มทั้งหมด 6 คลัสเตอร์ ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ ต้องการนวัตกรรม เทคโนโลยี …

Read More »

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล “Platinum Award”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)  ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 124 หน่วยงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทาง มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Platinum Award” จากผลงานที่นำไปจัดแสดง ในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model ดังนี้ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งการและเคหะสิ่งทอ”โดย ผศ.ดร.สาคร          …

Read More »

“ผศ.ดร.สมหมาย” รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด พร้อมภริยา ประจำที่ ณ บริเวณพิธี ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า อัญเชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลังสิ้นสุดการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อธิการบดี และภริยาเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีกล่าวรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กล่าวจบบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระพรหมบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานเจริญชัยมงคลคาถา รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความว่า “ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประเสริฐ …

Read More »

มทร.ธัญบุรี ยืนยันมหาวิทยาลัยไม่เคยถูกใช้เป็นศูนย์เฝ้าระวังโควิด 19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวนำเสนอว่า มีผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโควิด 19 ในหอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ถูกปล่อยตัวก่อนกำหนด เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เนื่องจากมทร.ธัญบุรี ไม่ได้ถูกใช้เป็นศูนย์สังเกตอาการโควิด 19 แต่อย่างใด ทั้งนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สังเกตอาการโควิด 19 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง 6 และสถาบันพระประชาบดี คลอง 5 จ.ปทุมธานี ซึ่งทั้งสองแห่งไม่ได้อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก การจัดระบบการขนส่งอาหารให้กับศูนย์ฯ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งทำความสะอาด โดยบุคลลากรจิตอาสาของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ ทั้งสองแห่งที่ผ่านมา มีผู้เข้าใช้บริการเพียง 24 รายเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มากนักและปิดศูนย์ฯ ไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอได้เปิดศูนย์ฯไว้เพียงแห่งเดียวที่วิทยาลัยการปกครอง คลอง 5 ดังนั้น ตนขอยืนยันว่ามทร.ธัญบุรีไม่ได้ถูกใช้เป็นศูนย์กักตัวโควิด …

Read More »