Home / Cover / 4 กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มแบบ SVOA

4 กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มแบบ SVOA

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA  มี 4 สิ่งหลักที่เป็นหัวใจของการทำธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 38 ปีที่ผ่านมา และยังจะเป็นแนวทางหลักต่อไปในอนาคต 4 สิ่งที่ว่านี้คือ 1. นำเสนอสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล 2. บริการที่เป็นเลิศ 3. ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และ 4. การส่งมอบที่ตรงเวลา


จากความสำเร็จของ SVOA เกิดจากการผสมผสานของหลายปัจจัย ตั้งแต่การมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของลูกค้า อันเป็นผลมาจากการยึดมั่นในปรัชญา ‘ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า’

และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA  มี 4 สิ่งหลักที่เป็นหัวใจของการทำธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 38 ปีที่ผ่านมา และยังจะเป็นแนวทางหลักต่อไปในอนาคต

4 สิ่งที่ว่านี้คือ 1. นำเสนอสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล 2. บริการที่เป็นเลิศ 3. ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และ 4. การส่งมอบที่ตรงเวลา จนถึงการให้ความสำคัญกับการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้ายุคปัจจุบัน

ก้าวต่อไปของ SVOA คือ เตรียมแผนรักษาฐานลูกค้าและผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นพัฒนาสินค้า SVOA ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือสร้างความต้องการใหม่ ๆ ขึ้นมา โดยใช้ ‘นวัตกรรม’ และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือสำคัญ