มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. พาผู้ประกอบการเข้าสู่โลก E-Commerce

โลกในวันนี้หากใครต้องการจะทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้คือ ระบบการค้าขายออนไลน์ เพราะในวันนี้ช่องทางดังกล่าวถือเป็นประตูสู่รายได้ที่สำคัญของผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งหากใครจะทำธุรกิจแล้วไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ก็มีแนวโน้มอย่างมากที่จะล้มเหลวในอนาตต

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่าง SMEs หรือ ผู้ที่มีความต้องอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวทุกคนไม่ควรพลาด โครงการนี้จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้บูรณาการความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ภายใต้ ‘โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing’ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบัน พร้อมกันนั้นได้ร่วมกับ SMEs ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคกลางตอนบนจำนวนกว่า 2,000 ราย เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce ชื่อดังทั้งของไทยและสากล

โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เน้นย้ำว่า มทร.ธัญบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เช่นเดียวกับกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งเป็นการให้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติไปในตัว ซึ่งหลังจากที่ผู้ประกอบการได้ผ่านการอบรมแล้วก็สามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจได้ต่อไป และก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

“การจัด กิจกรรมอบรมหัวข้อ Advanced Online Advertising มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจโฆษณาและเข้าถึงลูกค้า บน Facebook, Google และ Line Official Account ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นกลางสำหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์อยู่แล้ว เพื่อเรียนรู้เครื่องมือและวิธีการโฆษณาเพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตยิ่งขึ้น ส่วน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล เป็นหลักสูตรเชิงลึกโดยมีการอบรมพร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รู้จักวิธีการจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง และได้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนการตลาดเชิงดิจิทัลเป็นรายกิจการ” ท่านอธิการบดีธัญบุรี กล่าว

ขณะที่ คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกรุงเทพฯ และภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากของผู้ประกอบการในยุคนี้

นอกจากนี้ คุณวีระพงศ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการดังกล่าว ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 แล้วภายใต้แนวคิด Digital to Global ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SMEs ไปสู่การเป็น Modernization เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล

ส่วนในปีนี้ยังระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing เชิงลึก โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์ 8,000 ราย ให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ การเขียนเนื้อหาสินค้า การถ่ายภาพ และการขนส่ง จนสามารถเปิดร้านค้าใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย”

โครงการนี้ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีการจับมือกับองค์กรชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

หากผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.smeonline.info และที่ Facebook : Smeonline by OSMEP