Home / TOP Series / Product Innovation / สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่น PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020

สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่น PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020

ท่ามกลางการแข่งขันในโลกธุรกิจ การพัฒนาสินค้าแบบเดิม ๆ ไม่อาจตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้อีกต่อไป เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรใดคิดค้น ‘นวัตกรรม’ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก็จะได้รับความสำเร็จทางธุรกิจ


กับโอกาสที่นิตยสาร Business+ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 จึงเกิดความร่วมมือกับคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจบริการ แบรนด์สินค้า หรือองค์กร ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม

  • เพื่อคัดเลือกสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้บริโภค
  • เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรธุรกิจ ในการคิดค้นสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด
  • เพื่อมอบรางวัลให้แก่สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 2020 ที่มีความโดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563

สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 2020 ‘PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020’ ดำเนินการสำรวจผลความนิยมของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ จำนวน 14,602 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสรุปคะแนน คัดเลือกแบรนด์สินค้าหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นสูงสุด เพื่อจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ขณะเดียวกันเตรียมพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคมศกนี้

คุณธนิต แกล้วเดชศรี บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร Business+ อธิบายว่า คณะบรรณาธิการนิตยสาร Business+ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ คณาจารย์ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายนามได้แก่ ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา หัวหน้าสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดประเภทของสินค้าและบริการของผลสำรวจออนไลน์ ทั้งหมดจำนวน 10 ประเภท ได้แก่

 

ขั้นตอนการตัดสิน

ขั้นตอนที่ 1 : บรรณาธิการ Business+ และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมในแต่ละประเภทสินค้า

ขั้นตอนที่ 2 : นำรายชื่อสินค้าและบริการตามประเภทสินค้าขึ้นเว็บไซต์และสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Business+ และ Techhub เพื่อให้ผู้บริโภคลงคะแนน

ขั้นตอนที่ 3 : ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่ได้รับการคัดเลือกในสื่อนิตยสารและสื่อออนไลน์ Business+

ขั้นตอนที่ 4 : จัดงานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ ความน่าสนใจของผลสำรวจจากระยะเวลาสำรวจผลออนไลน์ Business+ ‘PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020’ ถูกพัฒนาขึ้นและปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่แบรนด์หรือองค์กรต่างมองหาทางออกสำหรับธุรกิจใหม่

ข้อมูลเชิงลึกในมิติต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม

โดยกลุ่มตอบแบบสอบถาม แบ่งตามอายุ และกำลังซื้อในมิติต่าง ๆ

ถึงตรงนี้จะเห็นว่า จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภค Business+ ‘PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020’ ทำให้สามารถมองเห็นคุณค่าของแบรนด์ หรือฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

โดยรางวัลที่มอบให้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการ ที่ต่างคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็รับรู้ถึงนวัตกรรมในนั้น ๆ และสะท้อนกลับมายังผลการโหวตในครั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสินค้าและบริการของเจ้าของสินค้าให้ก้าวหน้าต่อไป อันจะเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในยุคที่ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นผู้ชนะท่ามกลางการแข่งขันของโลกยุคใหม่นี้