Home / Strategic Move / Special Issue / ซีอีโอโลกเกินครึ่งเชื่อมั่นเศรษฐกิจปีนี้สดใส

ซีอีโอโลกเกินครึ่งเชื่อมั่นเศรษฐกิจปีนี้สดใส

แม้ว่าในหลายๆ ธุรกิจ กำลังถูก “Disrupt” จากการเข้ามาของดิจิทัล-ระบบออโตเมชัน ที่คาดว่าจะทำให้ตำแหน่งงานของกลุ่มธุรกิจธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกลดลง รวมไปถึงความกังวลต่อปัญหาก่อการร้าย ที่อาจจะส่งผลคุกคามต่อการเติบโตของธุรกิจ

แต่จากรายงานของ PwC เกี่ยวกับ “ผลสำรวจความเชื่อมั่นซีอีโอโลก” พบว่า ผู้นำธุรกิจทั่วโลกเกินกว่าครึ่ง หรือ 57% มีความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก (Global economic growth) ในปีนี้ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปี หลังแนวโน้มเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศหลักเริ่มสดใส รวมทั้งมั่นใจรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหาร และหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย ให้ข้อมูลถึงผลสำรวจความเชื่อมั่นซีอีโอโลก หรือ Global CEO Survey ครั้งที่ 21 ของ PwC ที่ใช้ในการประชุมสมัชชาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ณ กรุง ดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมาว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น 1,239 คนใน 85 ประเทศ พบว่า ผู้บริหารทั่วโลกถึง 57% มีความเชื่อมั่นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของรายได้บริษัทต่างๆสูงขึ้นในปีนี่

จากจำนวนซีอีโอโลกกว่าครึ่ง ที่ให้ความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกในอีก 12 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน เป็นความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 1 เท่า จากปี 2560 ที่ซีอีโอโลกมีความเชื่อมั่นเพียง 29% เท่านั้น และยังเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2555 หรือ ในรอบ 6 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ เลยทีเดียว

ที่มาwww.pwc.comgx