Womenomics: ถึงยุคผู้หญิงครองโลก

ปัจจุบัน ผู้หญิงเริ่มสวมบทบาท “ช้างเท้าหน้า” จำนวนมากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา จากอำนาจในการถือเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอย และมีอิทธิพลสูงสุดในบ้าน ดังนั้น มาทำความรู้จัก Womenomics พลังของผู้หญิงนั้น มีบทบาทสำคัญอย่างไร ในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า

 

คำว่า Womenomics มาจากคำว่า Women + Economics เป็นการบ่งบอก Trend ของโลก เนื่องจากสัดส่วนผู้หญิงมีจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งการค้า การเงิน และบริบททางสังคมในเวลาต่อมา ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในที่สุด ทั้งนี้เห็นได้ชัดในสินค้าต่าง ๆ มุ่งเน้นตอบโจทย์ผู้หญิงเป็นส่วนมาก

ในปี 2560 จำนวนประชากรไทยประมาณ 65 ล้านคน และเป็นผู้หญิงกว่า 33 ล้านคน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 50%

 

จากตัวเลขสถิติสามารถบอกได้ว่า หากคุณมุ่งมั่นทำธุรกิจ และต้องการให้ยอดขายดีนั้น การพยายามเจาะกลุ่มผู้หญิงซึ่งมีสัดส่วนประชากรเกินครึ่งของไทย จะเป็นช่องทางสำหรับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จง่ายยิ่งขึ้น

 

“พลังผู้หญิง” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

เนื่องจากผู้หญิงเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว ทั้งลูกน้อย และผู้สูงอายุอีกทั้งเป็นผู้ซื้อของใช้ภายในบ้านของตนอีกด้วย ซึ่งต้องดูแลครอบคลุมทุกคนในครอบครัว

 

หลายครั้งเจ้าของบัตรเครดิตก็ไม่ได้เป็นผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกครั้งไป ถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้รับรายได้จากการทำงาน แต่ก็มีหน้าที่สำคัญในการจับจ่ายใช้สอยให้แก่บุคคลที่เธอรัก รวมถึงตัวเธอเองด้วย

 

หากคุณต้องการขายสินค้าให้แก่ผู้หญิง ดังนั้น ทางออกสำหรับผู้ประกอบการ คือ การมอบหมายหน้าที่งานขายให้แก่ผู้หญิง เพราะผู้หญิงด้วยกันน่าจะเข้าใจกันมากที่สุด อันส่งผลให้ยอดขายนั้นดีกว่าเดิม

 

นอกจากนี้ แบบสำรวจพบว่า หากองค์กรมีความสมดุลระหว่างชายและหญิง มักจะมี ROI สูงตามไปด้วย ทั้งนี้การใส่ใจในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศก็เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้เช่นกัน

 

วางแผนธุรกิจตามเทรนด์ ‘Womenomics’

 

ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ จะมีผลต่อการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงวิธีการทำธุรกิจต่าง ๆ

 

  1. ผู้หญิงมีสัดส่วนมากขึ้นในจำนวนแรงงานทั้งหมด
  2. ผู้หญิงจะแต่งงานตอนอายุมากขึ้น
  3. ผู้หญิงมีอัตราการมีลูกน้อยลง

 

ทั้งนี้ ต้องอย่าลืมใส่ใจเรื่องการสร้างบริการให้แตกต่างอีกด้วย เนื่องจากผู้หญิงมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการอันยอดเยี่ยม ซึ่งเมื่อสามารถสร้างความประทับใจได้แล้ว ส่งผลให้เกิดการกลับมาใช้บริการอีกเรื่อย ๆ ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จึงควรได้รับการพิจารณาสำหรับการวางแผนการทำธุรกิจในระยะยาวของผู้ประกอบการทั้งสิ้น

 

นอกเหนือจากนี้ จาก 63 ประเทศเศรษฐกิจ (ทั้งหมด 74 ประเทศ) พบว่า ผู้หญิงเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่มขึ้นถึง 10% และช่องว่างระหว่างเพศที่เป็นเจ้าธุรกิจลดลงกว่า 5%

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้หญิงจำนวนกว่า 163 ล้านคน กำลังเริ่มต้นธุรกิจใน 74 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศสูง มาจาก 2 ภูมิภาค คือ เอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ต่อมา คือ ละตินอเมริกา ได้แก่ เม็กซิโก และบราซิล

 

womenomic

 

จากตัวเลขจะเห็นว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (ปี 1997 – 2017) จำนวนธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ มีอัตราการเติบโตสูงถึง 114% เมื่อเทียบกับ อัตราการเติบโตเท่ากับ 44%  ของธุรกิจทั้งหมด โดยธุรกิจดังกล่าวอยู่ในอุตสาหกรรมบริการมากที่สุด สร้างรายได้กว่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

womenomic

 

อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้หญิงนั้น นอกเหนือจากการมีอำนาจการตัดสินใจในหลายเรื่องในนามผู้บริโภคแล้ว ทั้งนี้จำนวนผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทบาทต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคต