ธ.ออมสินแบ่งปันประสบการณ์ในงานสัมมนา Thailand Quality Award 2018 Winner Conference

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus : Customer หรือ TQC+ Customer) เป็นวิทยากรพิเศษในการแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง “การสร้างความเป็นเลิศด้วยการจัดการกลยุทธ์และมุ่งเน้นลูกค้า” Experience Sharing from Thailand Quality Class Plus : Customer ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติในระดับ World Class ในงานสัมมนา Thailand Quality Award 2018 Winner Conference ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร