ทำความรู้จัก IPO น้องใหม่ธุรกิจสินเชื่อ ‘TURBO’

ในแวดวงธุรกิจมีสินเชื่อหลากหลายประเภท ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ ซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจรายเล็ก-รายใหญ่ และมักจะมีเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่ยังค่อนข้างเข้าถึงยากสำหรับบางกลุ่ม ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้ความสนใจและช่วยเหลือให้กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น

เช่นเดียวกับ เงินเทอร์โบ ที่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ครอบคลุมแม้ลูกค้าที่อาจจะเข้าไม่ถึงบริการนี้ จึงทำให้บริษัทน้องใหม่รายนี้มีการเติบโตในแงของผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง แม้จะเพิ่งก่อตั้งมาได้เพียงไม่กี่ปี และจากการดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้เป็นอีกหนึ่งในบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงของการแต่งเนื้อแต่งตัวรอวันเฉิดฉายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในวันนี้ Business+ จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหุ้น IPO น้องใหม่สายการเงินอย่าง TURBO’

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อหลักทรัพย์ ‘TURBOประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินและการประกันภัย โดยแบ่งเป็น 1.ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 2.ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหรือหลักประกัน 3.ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และ 4.ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย (ปัจจุบันประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อย) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า ‘เงินเทอร์โบ’ ให้กับลูกค้ารายย่อยที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปผ่านสำนักงานสาขาของบริษัทฯ

โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์หรือสามารถเข้าถึงแต่ได้รับบริการไม่ครบถ้วน ภายใต้ความต้องการที่จะเห็นผู้คนในทุก ๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสมเหตุสมผลที่เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

สำหรับ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริหารงานโดย นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดย TURBO’ ได้แต่งตั้ง ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึง แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 537,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 20.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการขาย IPO ทาง ‘บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)’ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อ
1. เพื่อขยายธุรกิจให้บริการการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี (2563-2565) ของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)พบว่า
ปี 2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 697.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 43.4 ล้านบาท
ปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,266.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.6% จากปี 2563 และมีกำไรสุทธิ 235.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 442% จากปี 2563
ปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,781.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7% จากปี 2564 และมีกำไรสุทธิ 350.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.8% จากปี 2564

ที่มา : เงินเทอร์โบ, sec

เขียนและเรียบเรียง : เพชรรัตน์ แสงมณี

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

#Businessplus #TheBusinessplus #นิตยสารBusinessplus #หุ้นIPO #IPO #ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #บริษัทจดทะเบียน #เงินเทอ์โบ #TURBO