บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL

TMILL สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

TMILL สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ภูมิใจรับประกาศนียบัตร จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

เพ็ญฤดี ม่วงเกษม หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการเชิงสังคม ปี 2562

TMILL

โดยมีสถานประกอบการอีกกว่า 400 แห่งที่เข้าร่วมสนับสนุนสร้างโอกาสให้ผู้พิการกว่า 6,000 คนทั่วประเทศได้มีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน ตลอดจนมีรายได้พึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชนและได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม

TMILL

ซึ่งการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการนี้ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

 

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

สะพายสายแนว