Home / HAPPENING / TMILL รับโล่เชิดชูเกียรติ

TMILL รับโล่เชิดชูเกียรติ

TMILL รับโล่เชิดชูเกียรติ จากโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ สนับสนุนเยาวชนมีทักษะพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21

เพ็ญฤดี ม่วงเกษม หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ในฐานะของตัวแทนองค์กรเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่เข้าร่วม “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%” นอกจากนี้ ยังมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เข้าร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชฏัภธนบุรี สมุทรปราการ

การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL ในการเป็นแบบอย่างดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและสามารถบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคต พร้อมกับพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชีวิตในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 168 แห่ง และเป็นจังหวัดแรกที่สามารถขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาได้ครบ 100% มีแนวทางการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เปิดให้องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไป