Home / Tag Archives: Gen Y

Tag Archives: Gen Y

InsurTech เรียนรู้จากเทคโนโลยีสู่อนาคตใหม่

InsurTech

อุตสาหกรรมประกันภัยก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคตหรือ InsurTech

Read More »