Tag Archives: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. พาผู้ประกอบการเข้าสู่โลก E-Commerce

มทร.ธัญบุรี และ สสว. ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ภายใต้ ‘โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing’ จัด กิจกรรมอบรมหัวข้อ Advanced Online Advertising มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจโฆษณาและเข้าถึงลูกค้าบนโลกออนไลน์ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล

Read More »

สสว.ร่วมมือ มทร.ธัญบุรี เสริมเทคโนโลยีเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2 ความร่วมมือ สสว.และ มทร.ธัญบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ ครั้งนี้ เจาะกลุ่มไปที่ผู้ประกอบการซึ่งมีกลุ่มเกษตร-ผู้ประกอบการที่ปลูกเมล่อน ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาด จากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งสามารถปลูกได้หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเลือกพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีกลุ่มเกษตร-ผู้ประกอบการที่ปลูกเมล่อนอยู่เป็นจำนวนมาก อำนาจ แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ผู้นำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง เล่าว่า การปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี เริ่มต้นเมื่อปี 2549 โดยจุดประสงค์ต้องการให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น …

Read More »

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เปิดเวทีแรกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เผยว่า ทาง มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ดำเนินการรวมกลุ่มผู้ประกอบการแบบองค์รวม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็ง สามารถพึ่งพากันภายในกลุ่ม เกิดเป็นความยั่งยืน เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการผลิต การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) และผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent: CDA) …

Read More »

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย Digital Marketing โดยมี ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกว่า 200 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.พ. 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ การตลาดในยุคดิจิทัล ที่ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกว่า 200 ราย โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME โดยการดำเนินงานมีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาด ออนไลน์กว่า 165,000 ราย …

Read More »