Tag Archives: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Fast Forward ‘กรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ ขับเคลื่อน-พัฒนา SMEs ก้าวไกลทันยุค Next Normal

คุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนที่ 27 เร่งเรียนรู้ระบบงานภายในองค์กร เพื่อวางแผนสร้างการเติบโตแก่องค์กร และกำหนดแผนการทำงานเชิงรุกในปี 2021 โดยกำหนดภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2021 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และผู้ประกอบการท้องถิ่น

Read More »