สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธออนไลน์ เอสเอ็มอีภาคกลาง

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธเครื่องมือออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘ภาคกลาง’ ตั้งเป้ากว่า 2,000 ราย

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกรุงเทพและภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางตอนบน จำนวนกว่า 2,000 ราย เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ   ชื่อดังทั้งของไทยและสากล ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล โดยนับตั้งแต่ปี 2560-2562 มีผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์แล้วกว่า 170,000 ราย เตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพสินค้าและจัดทำรายละเอียดสินค้ากว่า 200,000 ผลิตภัณฑ์ และสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้กว่า 24,000 ร้านค้า สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 750 ล้านบาท  นายวีระพงศ์ เผยอีกว่า ในปีนี้ยังระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing เชิงลึก โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์ 8,000 ราย ให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ การเขียนเนื้อหาสินค้า การถ่ายภาพ และการขนส่ง จนสามารถเปิดร้านค้าใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย  นอกจากนั้น สสว.ยังจะติดตามผู้ประกอบการรายเดิม ที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วแต่ยังขายไม่ได้ ให้เข้าอบรมเชิงลึก อาทิ การใช้ LINE OA  การใช้ Chat Bot การเจาะกลุ่มลูกค้าด้วย Facebook การทำ VDO เพื่อนำเสนอสินค้า การใช้ SEO SEM อีกจำนวน 1,600 ราย สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มไปได้ดีกับการค้าออนไลน์แล้ว สสว.จะเพิ่มศักยภาพด้วย Digital Marketing Plan พร้อมให้คำปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด จำนวน 800 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีพันธกิจหลักในการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แก่สังคมมาตลอด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในการขยายโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ยังคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เข้าอบรม จึงได้จัดให้ความรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียในการส่งมอบความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล อีกทั้งยังมีการอบรมสัมมนาให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้โดยเข้าถึงผู้ประกอบการในท้องถิ่น อาทิ ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพ โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากทุกจังหวัดเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามที่ www.smeonline.info และ Facebook : Smeonline by OSMEP