‘พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น’ เดินหมากปรับกลยุทธ์สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

หนึ่งในความท้าทายของการดำเนินธุรกิจนั้น คือการมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งการรักษาลูกค้ารายเก่าให้มั่นคง รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม ‘พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น’ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่กำลังท้าทายตัวเองด้วยการต่อยอดธุรกิจในการเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ด้วยการงัดเอากลยุทธ์ รวมถึงการประยุกต์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อผลักดันธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

คุณกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจให้มีความโดดเด่นและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น เนื่องจากบริษัทดำเนินงานและเติบโตภายใต้วิสัยทัศน์ Energizing Prosperity for All หรือ การจุดพลังแห่งความรุ่งเรืองร่วมกัน ดังนั้น นโยบายต่าง ๆ ที่แปรไปสู่การปฏิบัติจะให้ความสำคัญกับการผสานประโยชน์สุขทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพัฒนาร่วมกันไปกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงความหลากหลายของ business mix, product mix, customer mix, pricing mix, gross profit mix และ less fix cost เช่น การบริหาร pricing mix ในกลุ่มลูกค้าราชการ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการประมูล และขายตรง ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างกำไรขั้นต้นรวมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ ขยายฐานลูกค้า

นอกเหนือจากการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าภาครัฐผ่านการประกวดราคา (tendering) แล้ว บริษัทได้มีกลยุทธ์ที่จะปรับเปลี่ยนการพึ่งพาตลาดภาครัฐไปสู่ลูกค้ากลุ่มอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ทางการตลาดแบบรวมทุกช่องทาง (Omni Channel)  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายได้จากหลายช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ผ่านการนำเสนอด้านเทคนิค การตอบคำถามได้ทันที

อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้าอย่างรอบด้านผ่านทุกช่องทางการขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยตรงและทุกกลุ่มลูกค้า ในราคาที่ตอบสนองคุณค่าความต้องการ แบบ solution on demand and services ที่เสนอขายทั้งสินค้า บริการ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าครบทั้งวงจร แบบ recurring คือรายได้จากการทำสัญญาระยะยาว อย่างเช่น สัญญาขายกระแสไฟตลอด 20 ปี

นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ปัจจุบันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มากมายที่ช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดีขึ้น  บริษัทจึงนำนวัตกรรมใหม่มาช่วยในการกระบวนการผลิตและการบริหารงาน

พรีไซซใช้หลักการสถาปัตยกรรมองค์กรเข้ามาช่วยและปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารงาน เนื่องจากกลุ่มบริษัทพรีไซซทำธุรกิจที่หลากหลาย จึงมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อช่วยในการวิเคราะห์กลยุทธ์และความต้องการลูกค้าอย่างทันการณ์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยระบบโรงงานอัจฉริยะ (Factory 4.0) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในระยะเวลาที่สั้นลง มีการเพิ่ม automation เข้าไปในกระบวนการผลิต และการนำ internet of things เข้ามาเสริมเพื่อให้สามารถ monitor เพื่อตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางคุณภาพ เวลาการผลิต และต้นทุนการผลิต ในทุกขั้นตอนของการผลิตแบบ Real-Time

รับผิดชอบรอบด้านสู่การเติบโตอย่างสมดุล

การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของนโยบายของบริษัท ซึ่งเติบโตของเราหมายถึงการเติบโตที่สมดุลกันระหว่างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การเติบโตไปพร้อมกันกับทุก ๆ ฝ่าย

ในด้านของความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทเน้นเรื่อง คุณภาพที่ดี ราคาเหมาะสม การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา และการบริการหลังการขายให้ได้ผลการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพราะเรามองว่าลูกค้าคือหุ้นส่วนและผู้สนับสนุนที่สำคัญของเรา

ในส่วนของพนักงาน พรีไซซ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท นอกเหนือจากการที่สร้างให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ และการสนับสนุนให้พนักงานมีผลผลิตต่อคนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา  บริษัทยังให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ในส่วนของชุมชน บริษัทได้พัฒนา smart community ในชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยให้ชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในโรงไฟฟ้าเพื่อช่วยสร้างรายได้ในชุมชนและให้เกิดการเติบโตไปด้วยกัน

ในด้านความรับผิดชอบและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พรีไซซ ได้มีการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการสนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในระยะยาว พรีไซซ จะสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มพัฒนา 5 Digital Solutions ในด้านของ Smart Grid, ห่วงโซ่อุปทานของไผ่ และพืชพลังงานครบวงจร, Industry 4.0, Smart Community และระบบการบริหารน้ำครบวงจร เพื่อสร้าง platform ต่าง ๆ ที่จะมาสนับสนุนการพัฒนาอย่างยืน