“ชาญสมร” ผลงานยานใต้น้ำไร้คนขับของ กปน. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ และนางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดี ด้วยผลงาน ยานใต้น้ำไร้คนขับ “ชาญสมร” จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ ประธานในพิธี ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศ รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2546

ผลงานยานใต้น้ำไร้คนขับ (Unmanned Underwater Vehicles – UUV) “ชาญสมร” : เป็นเครื่องมือสำรวจตรวจสอบและระบุตำแหน่งการแตกรั่วภายในท่อประธานจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยหุ่นยนต์ใช้งานด้านการตรวจสอบพร้อมแสดงผลด้วยเป็นจอภาพวีดีโอ เพื่อประเมินความเสียหายภายในท่อประธาน เพื่อสนับสนุนการวางแผนงานและตัดสินใจก่อนปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในบริเวณที่ได้รับแจ้งการแตกรั่วหรือบริเวณที่มีอัตราน้ำสูญเสียสูง รวมทั้งบริเวณที่ต้องการสำรวจด้วยวิธีการอื่นและเข้าถึงได้ยาก นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ในระดับองค์กรที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในวงการสำรวจหาจุดแตกรั่วภายในท่อประป