กปน. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566 และวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ

ทั้งนี้ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2518 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกสายใจไทย ผู้ทุพพลภาพและครอบครัวที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องประมาณ 3,550 คน ความช่วยเหลือดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ ตลอดจนการดูแลความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยไปจนตลอดชีวิต การฝึกอาชีพ และความช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรธิดา เป็นต้น