‘สมชัย เลิศสุทธิวงค์’ คัมภีร์ความสำเร็จ AIS เบอร์ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

“AIS มุ่งบริหารองค์กรให้เป็นสถานที่่ทำงานที่่ดีสำหรับพนักงานทุกคน เน้นการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่่อนองค์กรไปสู่่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”

 

AIS (เอไอเอส) แบรนด์อันดับหนึ่ง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับด้านโครงข่ายคุณภาพ มาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มายกระดับการทำงานของภาคธุรกิจ ภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรม มาตลอด 3 ทศวรรษ

 

รางวัลอันทรงเกียรติ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้พิสูจน์ผลงานเด่นชัดเจน ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน เพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายคุณภาพ มาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

และก็ต้องยอมรับว่า Key Driver สำคัญของ AIS เมื่อมองจาก Top Down จะเห็นว่า CEO คนกล้าอย่าง “สมชัย เลิศสุทธิวงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สามารถผสมผสานกลยุทธ์ให้เดินตามยุทธศาสตร์ใหม่

 

สร้างให้เกิดความชัดเจนและผลักดันให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain), การบริหารประสิทธิภาพให้เกิดอย่างต่อเนื่อง

 

และสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯ พัฒนาก้าวไกลอย่างมีนัยสำคัญ

 

จะเห็นได้จาก ปีที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ สามารถสร้าง Digital Ecosystem ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีที่ 33 ของการให้บริการ  AIS ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อประเทศ พร้อมส่งต่อความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วน

 

แม้ว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา AIS ต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายอย่างมาก แต่ในแง่ของการบริหารภาพรวมของธุรกิจ

 

ในแง่ของผลประกอบการปี 2564 โดยรวม AIS สามารถสร้างการเติบโตได้ในทุกมิติ ประกอบด้วยรายได้รวมอยู่ที่ 181,333 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 4.9 และมีกำไรสุทธิ 26,922 ล้านบาท ในขณะที่ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ AIS ทำงานผลงานได้ดี มีรายได้อยู่ที่ 45,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% เทียบกับปีก่อน

 

นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2557 ที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO ได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่จะ Transform องค์กรจาก Telecom Operator มาสู่คำว่า Digital Life Service Provider ก่อน และล่าสุดได้ยกระดับสู่ Cognitive Tech-Co มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้า เราสามารถสร้างบริการแบบ Personalization ได้อย่างสอดคล้องกับทุกความต้องการ อีกทั้งยังต้องรวดเร็วและตอบสนองในระดับ Real Time ได้อย่างดีที่สุด

 

โดยมุ่งหวังให้เอไอเอสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่อนาคตในฐานะ Cognitive Tech-Co โดยจะต้องไม่หยุดเพิ่มพูน ปรับประยุกต์ ผสมผสาน องค์ความรู้เดิมจากประสบการณ์ในฐานะผู้ให้บริการอันดับ 1 เข้ากับนวัตกรรมดิจิทัลระดับโลก เพื่อให้สามารถส่งมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่อย่างสอดคล้องกับ New Normal ของโลกนี้ให้แก่คนไทยอย่างดีที่สุด”

 

สิ่งที่ทำให้ AIS ก้าวไกลมาถึงปีที่ 33 มาจากการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ต่อส่วนรวม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายบริหารบุคคลและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายแรงงานและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

 

AIS มุ่งบริหารองค์กรให้เป็นสถานที่่ทำงานที่่ดีสำหรับพนักงานทุกคน เน้นการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวความคิด “FIT FUN FAIR”

 

และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะดิจิทัลและศักยภาพ เพื่อตอบรับความท้าทายทางธุรกิจแบบดิจิทัล รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลให้พนักงานเห็นภาพเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจนร่วมกัน

 

นอกจากนั้นยังพร้อมปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในแบบดิจิทัลแบบไร้ขอบเขต โดยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่่มีความสุขแบบ “Work Life Integration” ซึ่งเป็นแนวทางการทำให้งานกับการใช้ชีวิตส่วนตัว ผสานเข้าด้วยกัน โดยให้ความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวตามความเหมาะสมของแต่ละคน

 

การจะ Transform องค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปได้นั้น คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ เชื่อมั่นว่า ‘คน’ คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ดังนั้น การดูแลพนักงานของ AIS ก็คือ คิดและรักพนักงาน เหมือนกับเราคิดและรักตัวเอง ซึ่งเขาได้บอกกับเราว่า

 

“ผมคิดว่าการดูแลพนักงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นง่าย ๆ คือ ขั้นที่ 1 ‘เงินทอง’ AIS มีการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้คนมีความสามารถอยากมาร่วมงาน

 

ขั้นที่ 2 ‘โอกาส’ AIS ให้โอกาสการทำงาน โอกาสในการเรียนรู้ โอกาสในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น

 

ขั้นที่ 3  ‘แรงบันดาลใจ’ AIS ได้สร้างแรงบันดาลใจที่แตกต่างจากพนักงานขององค์กรอื่น ๆ ว่า ในการทำงาน พนักงานทุกคนไม่ได้มาทำงานเพื่อตัวเราและครอบครัวเท่านั้น แต่เราจะมาร่วมสร้าง Digital Infrastructure ที่สำคัญให้แก่สังคม ประเทศไทย ดังนั้น คำตอบขององค์ประกอบทั้ง 3 ขั้นนี้ จะอยู่ในเคล็ดลับการบริหารองค์กรของผม”

 

คุณสมชัย กล่าวในตอนท้ายกับเราว่า กลยุทธ์ต่อไปที่จะทำให้องค์กรสู่ความยั่งยืนของ AIS โฟกัสไปสู่คำว่า Sustainability is New Opportunities

 

“วันที่ผมขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO เมื่อปี พ.ศ. 2557 มีความมุ่งมั่นและผลักดันพันธกิจร่วมสร้างสังคมดีอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ โดยได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ Sustainability Journey ของการดำเนินธุรกิจของเราไว้ว่า

 

เรื่อง Sustainability is BUSINESS MODEL with purpose ในที่นี้ผมหมายถึง AIS ได้เริ่มต้นแนวทางด้านความยั่งยืนมายาวนาน โดยช่วงที่ผมขึ้นมาเป็น CEO ก็ได้ให้แนวทางเน้นการสร้างความยั่งยืน เน้นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ แก่องค์กร พัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

 

ผมเชื่อว่า การดำเนินงานทางด้าน Sustainable Development ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนภายในองค์กร

 

สำหรับผม “Sustainability is Tone from the Top” ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้นำทัพหลักในการผลักดัน  และสื่อสารอย่างจริงจังกลับไปหากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น “ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม” ซึ่งถือเป็น 4 กลุ่มสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน และการจะดำเนินการผลักดันเรื่อง Sustainability ไม่ใช่แค่การป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเท่านั้น

 

สำหรับ AIS การดำเนินธุรกิจเรื่องความยั่งยืน คือ ‘โอกาส’ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราตระหนักถึงความเสี่ยงและ ‘โอกาส’ ในการพัฒนาต่อยอดความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาบริการไอซีที IoT และระบบ Cloud ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลอดจนการพัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งช่วยจํากัดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อลูกค้า ผู้ประกอบการ และสังคม

 

ตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมา AIS ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน มองประเด็นต่าง ๆ ทั้งในแง่ความเสี่ยงและโอกาสตาม “แนวทางกลยุทธ์ 3 มิติ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันของคนและสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล”

 

ครอบคลุมในมิติการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Drive Digital Economy) สร้างการเข้าถึงดิจิทัลให้ทุกคนในสังคม (Promote Digital Inclusion) และการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Act on Climate) ผ่านภารกิจหลัก AIS อุ่นใจ Cyber และคนไทยไร้ E-Waste

 

สำหรับใครที่ต้องการรับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถรับชมได้ที่ : https://youtu.be/KAzQoDLBti4

 

เขียนและเรียบเรียง : วิทยา กิจชาญไพบูลย์
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/o9fQ6fA