เปิดกลยุทธ์ 5 มิติ พา ‘กรุงเทพประกันชีวิต’ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

‘กรุงเทพประกันชีวิต’ กับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 5 มิติ สุขภาพ มั่งคั่ง ช่องทางการขาย และความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับคนไทยในระยะยาว รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำประกันที่จะได้รับการดูแลอย่างใส่ใจไปตลอดเวลา

 

คุณอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA กล่าวว่า ปี 2565 นับเป็นอีกปีที่่มีความท้าทายจากสถานการณ์การฟื้้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่่มีความไม่แน่นอน และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวสูงขึ้้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่่ยนแปลงที่่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่่อง พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลในพอร์ตผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และขยายจำนวนพันธมิตร

 

สำหรับช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นทั้งในด้านการสร้างจำนวนตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินที่่มีคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพ ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ในส่วนของช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าช่องทางสถาบันการเงิน นอกจากนี้ในช่องทางดิจิทัล (ช่องทางออนไลน์) บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อที่ดีที่สุด ส่งผลให้ยอดขายในช่องทางดิจิทัลเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ จึงส่งผลให้ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับปีแรกที่เติบโตขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์รวม ซึ่งสะท้อนในอัตราส่วนเงินกองทุุน (CAR) ที่เพิ่มขึ้้นจากร้อยละ 301 เป็นร้อยละ 377 ซึ่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด

 

โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความสมดุลของมูลค่าธุรกิจใหม่ ๆ ในหลากหลายช่องทาง พร้อมยกระดับการให้บริการผ่านพนักงานและตัวแทนที่มีคุณภาพ รวมถึงขยายคู่ค้าเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจสำหรับแผน 3 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567) ด้วยกลยุทธ์หลัก 5 มิติ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

 

  1. มิติด้านสุขภาพ (Excellent Health Services) มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน ผ่านแผนความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย

 

  1. มิติด้านความมั่งคั่ง (Wealth) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์และประกันควบการลงทุน ที่จะช่วยตอบโจทย์การวางแผนชีวิต การวางแผนการลงทุน การวางแผนการศึกษาบุตร และการวางแผนลดหย่อนภาษี

 

  1. มิติด้านดิจิทัลที่รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต (Digital Insurance) โดยทุกกระบวนการรับประกันจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ภายใน 4 ปี ตั้งแต่กระบวนการขาย การออกกรมธรรม์ การบริการกรมธรรม์ และการต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้งานผ่านระบบดิจิทัลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

 

  1. มิติด้านช่องทางการขาย (Channel) มุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทาง และเน้นการขยายช่องทางที่มีคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้ยังมีการสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านความคุ้มครอง และความคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ

 

  1. มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) เพื่อขยายบทบาทและหน้าที่ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก 3 เรื่องคือ Governance (ธรรมาภิบาล) Social (สังคม) Environmental (สิ่งแวดล้อม) หรือ ESG

 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่่งยืนที่่ครอบคลุมทั้้งในมิติสิ่่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ตามหลักแนวคิดบูรณาการ GRC (Governance, Risk and Compliance) โดยมีการกำกับดูแลกิจการ กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจอันเป็นไปเพื่่อความยั่่งยืน ซึ่งมีพื้้นฐานมาจากการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมทั้้งภายในและภายนอก ตลอดจนผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ให้เป็นไปในทิศทางที่่สอดคล้องส่งเสริมกับเป้าหมายการพัฒนาที่่ยั่่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals) จาก 3 มุมมอง  ได้แก่ “บ้านมีสุข ใจมีสุข เรามีสุข” หรือ Happy ‘P’ (Happy Place, Happy Peace and Happy People)

 

“บริษัทฯ เชื่่อมั่่นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเสริมสร้างกระบวนการดำเนินงานและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่่พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่่และให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพในวงกว้างมากยิ่่งขึ้้นด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้สนับสนุนงาน สร้างการเติบโตต่อเนื่่องอย่างยั่่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม” คุณอรนาฎ กล่าวทิ้งท้าย

เขียนและเรียบเรียง : ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS