‘กรุงเทพประกันภัย’ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล หนุนนำธุรกิจเติบโตกว่า 7 ทศวรรษ

กรุงเทพประกันภัยตั้งเป้าปีนี้เบี้ยรับรวม 30,000 ล้านบาท เติบโต 12.5% เสริมทัพเทคโนโลยี ควบคู่แนวคิด ESG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาองค์กรเเละดูแลสังคมตามหลักธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ

 

 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI กล่าวว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 24,879 ล้านบาท เติบโต 8.4% เทียบกับตลาดที่เติบโตเพียง 3.6% โดยประเภทประกันภัยที่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น คือ ประกันภัยรถยนต์ ที่มีอัตราการเติบโตถึง 17.2% เทียบกับตลาดที่เติบโตเพียง 4.3% สำหรับช่องทางจำหน่ายที่เติบโตโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ ช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน ที่มีอัตราการเติบโตถึง 14.7% ขณะเดียวกันช่องทางธุรกิจสาขาฯ เติบโตถึง 11.3%

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ นั้น จะเห็นว่ามีความแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องสูงมากเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยความเพียงพอของการดำรงเงินกองทุน หรือ CAR Ratio ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 สูงถึง 179.4% สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 140%

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2565 อยู่ถึง 1,959 ล้านบาท ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก คือสถาบัน Standard & Poor’s (S&P) ได้ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ อยู่ในระดับ A- (Stable) สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องประสบกับสภาวะวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ก็ตาม

 

สำหรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจและปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. การดำรงความแข็งแกร่งทางการเงิน และการรับประกันภัยอย่างมีวินัยและระมัดระวัง โดยการดำรงเงินกองทุนให้สูงกว่าระดับขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดและมุ่งเน้นการรักษาผลประกอบการที่ดี 2. การให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า 3. การไม่พึ่งพิงช่องทางจำหน่ายช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมากเกินไป 4. การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาช่องทาง Digital เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมถึงพัฒนาสู่การเป็น Data-Driven Organization และ 5. การสร้าง Mindset ในการทำงานของพนักงานที่เข้มแข็ง

 

ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยจะต้องมีการรับรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วของโลกธุรกิจที่มาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแพร่หลายของเทคโนโลยี IoT  ความเสี่ยงของ Cyber Attack ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

 

รวมไปถึงการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญ โดยภาคธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น Solar rooftop, EV-Charger, Green building, รถ EV ซึ่งธุรกิจประกันภัยต้องมีความรู้ความชำนาญในการประเมินความเสี่ยง และคิดเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าวอย่างเหมาะสม

 

  1. ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลซึ่งปกติยากต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย เนื่องจากมักถูกปฏิเสธการรับประกันภัย หรือรับประกันภัยด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงมาก เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เป็นต้น

 

  1. ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การลดสัดส่วนการรับประกันภัยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินและน้ำมัน, การเพิ่มสัดส่วนการจ้างแรงงานผู้พิการและเพศทางเลือก, การจัดทำ ESG score กับคู่ค้า เป็นต้น

 

สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท เติบโตที่ 12.5% แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประมาณ 13,096 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์หรือ Non-Motor ประมาณ 16,904 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทประกันภัยที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความสมดุลด้วยการมีเสถียรภาพและความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม ดูแลใส่ใจครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านการรับประกันภัย และงานสินไหมทดแทนที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์อย่างรอบด้าน

 

โดยช่วงเวลาแห่ง Year of Resilience สะท้อนกลับไปสู่เป้าหมายที่ไกลกว่า นับเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของกรุงเทพประกันภัยที่จะเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเเละดูแลสังคมตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ

เขียนและเรียบเรียง : ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.facebook.com/businessplusonline และ https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS