‘กรุงเทพประกันชีวิต’ สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากรากฐานที่มั่นคง

ในอนาคตธุรกิจประกันชีวิตจะยิ่งได้รับอิทธิพลต่อเทคโนโลยี และความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ รวมไปถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างโรคระบาด ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทประกันชีวิตต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเร่งด่วน

‘กรุงเทพประกันชีวิต’ ได้มุ่งเน้นการเติบโตตั้งแต่รากฐานที่มั่นคง และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ จึงสามารถดูแลลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง และสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้คนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

คุณชัยพล อินทุประภา ผู้บริหารสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ทำให้ กรุงเทพประกันชีวิตประสบความสำเร็จ คือการให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่รากฐานที่มั่นคง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมชัดเจน และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

โดยที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในแง่ของความคุ้มครองที่เหมาะสม ตลอดจนการส่งมอบบริการด้วยความจริงใจ ผ่านตัวแทน ที่ปรึกษาการเงิน และพนักงาน ขณะที่ได้นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิต ได้ให้ความสำคัญกับระบบบริการออนไลน์แบบครบวงจร และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเข้าถึงบริการได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

นอกจากการให้ความสำคัญกับรากฐานที่มั่นคง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมแล้ว กรุงเทพประกันชีวิตยังมุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตต่อเนื่องสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจในระยะเวลา 3 ปี โดยวางตำแหน่งแบรนด์ในการเป็น ‘ประกันที่ให้ความรู้สึกดี ๆ’ เน้นการให้หลักประกันสุขภาพที่เป็นเลิศ ส่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับ Health และ Wealth ที่ง่ายสำหรับทุกกลุ่ม ทุกแพลตฟอร์ม

โดยมิติสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเบี้ยประกันภายใต้ความผันผวนด้านเศรษฐกิจต่างๆ ดังนี้

  • มิติด้าน Health บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ (Excellent Health Services) กรุงเทพประกันชีวิตไม่เพียงแต่ออกผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในวงกว้าง แต่ในปี 2565 จะมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านสุขภาพ (Health Ecosystem) ด้วย BLA Health Services แพลตฟอร์มที่มอบความอุ่นใจด้วยบริการสุขภาพครบวงจร
  • มิติด้าน Wealth ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นไปที่ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล (participating policy) ที่มีการบริหารพอร์ตการลงทุนที่แยกออกจากพอร์ตลงทุนหลัก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเฉพาะเจาะจง และรายงานผลการดำเนินการด้านผลตอบแทนได้อย่างชัดเจน รวมถึงมุ่งเน้นไปยังประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีกองทุนรวมระดับคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรจากนักวิเคราะห์การลงทุนของกรุงเทพประกันชีวิตสำหรับจัดพอร์ตลงทุน และมีที่ปรึกษาทางการเงินและระบบทำงานเพื่อการวางแผนการเงินที่ตอบเป้าหมายชัดเจน
  • มิติด้าน Channel ด้วยการยกระดับคุณภาพ และความครอบคลุมของช่องทางการขาย ทั้งช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินสู่การเป็นมืออาชีพ ผ่านโครงการ Smart Agent, Smart FA และ Smart Leader และมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร เช่น การขายประกันผ่าน AIS ประกันคุ้มครองสินเชื่อกับ SG Capital ประกันคุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุกับ KTC เป็นต้น

พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี และมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทำให้พวกเขาเดินหน้าพัฒนาระบบงานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับประกัน และระบบบริการที่ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้งานเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยคุณชัยพล กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิตได้ตั้งเป้าสู่การเป็น Digital Insurance ทุกกระบวนการรับประกัน ในรูปแบบดิจิทัล ภายใน 5 ปี ตั้งแต่กระบวนการขาย การออกกรมธรรม์ การบริการกรมธรรม์ และการต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ โดยมีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า ได้แก่ BLA Happy Life สำหรับลูกค้าประกันรายเดี่ยว และ Bangkok Life GMC Life สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม

อีกหนึ่งมิติที่กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญในฐานะการเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน คือการขยายบทบาทและหน้าที่ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน เพื่อวางแผนชีวิตให้มั่นคงตามวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการสังคม การปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

“เรายังมุ่งเน้นใน 3 ปีข้างหน้า ในการสร้างคุณค่าองค์กรเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น และเลือกทำประกันกับเรา  ผ่าน 3 คุณค่าสำคัญคือ Fair and Clear ที่สร้างความโปร่งใส และเป็นธรรมในทุกกระบวนการ Excellent Health Services บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ ที่จะเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันและอนาคต และ Personalization ที่ส่งเสริมการสร้างความคุ้มครอง และการดูแลแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้คนในปัจจุบัน  ซึ่งแนวทางที่กรุงเทพประกันชีวิตดำเนินการไปเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาดำเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน” คุณชัยพล กล่าว

นับแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กรุงเทพประกันชีวิตได้ประกาศการเป็นองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Organization) โดยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ที่มุ่งสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกมิติขององค์กร เพื่อให้สามารถยืนหยัดให้บริการชาวไทยอย่างยั่งยืน จากสถานการณ์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และประชากรศาสตร์ ที่มีความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความผันผวนในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยที่กรุงเทพประกันชีวิตได้มีการปรับรูปแบบการทำงาน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ส่งผลให้กรุงเทพประกันชีวิตคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ ประเภทความเป็นเลิศ “MOST ADMIRED COMPANY AWARD” จากการประกาศรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 ไปครอง