เริ่มต้นอย่างไร? สู่การทำ BIG DATA และ CDP

การทำธุรกิจในปัจจุบันหากอาศัยเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลปลายทางอย่างยอดขาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ดังนั้น การเก็บข้อมูลด้วยการทำ BIG DATA และการทำ Customer Data Platform (CDP) จึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่โอกาสในการขยายธุรกิจได้มากมาย

คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์ CEO Predictive Company Limited กล่าวว่า การเก็บข้อมูลอย่างการทำ BIG DATA เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคจะใช้เวลาในการหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่ง COVID-19 ได้เข้ามาทำให้เกิดจุดเปลี่ยนหลาย ๆ อย่าง ทำให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันหากเราไม่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร เท่ากับว่าเราจะไม่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้เลย

ดังนั้น หลายองค์กรที่ต้องการเป็น Customer Centric จำเป็นต้องมี BIG DATA และทำ Customer Data Platform (CDP) เพราะในอนาคตไม่เกิน 3 ปี ทุกบริษัทต้องมีการนำ DATA เข้ามาใช้มากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาต่อยอดได้อย่างมหาศาล เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการลูกค้าว่ามีความคาดหวังอะไร ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วจะถูกนำไปวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วย AI ทำให้กระบวนการนำเสนอสินค้าสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

สำหรับการใช้ CDP กับการดำเนินธุรกิจมี 2 แกนหลักที่สำคัญ คือ การใช้ CDP เพื่อปรับปรุงธุรกิจ (Business Optimization) เช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หรือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และการใช้ CDP เพื่อขยายไปยังธุรกิจใหม่ หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ (Business Transformation) ซึ่งทั้ง 2 แกนนี้จะเกิดขึ้นได้หลังจากเราใช้ CDP เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า และรับรู้ความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การสร้างธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

ทั้งนี้ คุณณัฐกรณ์ แนะนำการเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ Digital Technology ว่าควรเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจธุรกิจ เข้าใจปัญหาของธุรกิจตนเองก่อน แล้วจึงค่อยนำเอา Solution ที่ตรงตามความต้องการเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างมหาศาล

“เราจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการลูกค้าว่ามีความคาดหวังอะไร ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วจะถูกนำไปวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วย AI ทำให้กระบวนการนำเสนอสินค้าสอดคล้องกับความต้องการ เพราะในโลกดิจิทัลผู้ประกอบการสามารถเก็บพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้าเคยทำไว้ในโลกดิจิทัล (Digital Footprint) ได้ทั้งหมด ดังนั้น การที่มีข้อมูลมหาศาลอย่าง BIG DATA ทำให้เราสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น”

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความจากเว็บไซต์ ICHI ซึ่งสามารถอ่านบทความฉบับเต็มต่อได้ที่ ICHI Website : https://bit.ly/3x2F3Kl