เพอร์นอตริคาร์ด บุกฟื้นฟูทะเลบางละมุงช่วยกำจัดขยะที่มาจากพัทยา

เควนติน จ็อบ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) นำทีมผู้บริหารและพนักงานออกไปลงพื้นที่ทำงานเพื่อสังคม โดยในประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านชายทะเลบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท, กรมประมง, เทศบาลบางละมุง และชุมชนชายทะเลบางละมุง ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสานต่อพันธกิจของ เพอร์นอต ริคาร์ด ซึ่งในปีนี้ได้รวมใจพนักงานกว่า 18,500 คนทั่วโลก ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนในโครงการ “Pernod Ricard Responsib’All Day” ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์คือ “Let’s live together, better” เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นประโยชน์ให้กับชุมชน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชุมชน เน้นกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีจิตสาธารณะ รู้จักการปกป้อง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกน่าอยู่และเพื่อการเป็นผู้สร้างมิตรภาพที่ดีแก่เพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน

โดยชุมชนบ้านชายทะเลบางละมุงเป็นชุมชนเล็กๆ มีพื้นที่ฝั่งซ้ายติดกับเมืองพัทยา เกิดปัญหาขยะจากเมืองพัทยาที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้เกิดขยะในทะเลพัดเข้ามายังหาดบางละมุง เกิดเป็นมลพิษทางทะเลเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ สร้างผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะต่อระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง อีกทั้งการจัดการขยะที่ไม่เป็นระบบทำให้ขยะมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำ ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเล

การจัดกิจกรรมดังนี้ เก็บขยะทำความสะอาดชายหาดบางละมุง ช่วยลดปริมาณขยะเพราะชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจากขยะที่พัดเข้ามา รวมทั้งดูแลระบบนิเวศชายฝั่งให้เกิดความสวยงามและเป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ สร้างถังขยะให้ชุมชนกว่า 21 ถัง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรักษาสภาพแวดล้อม มีการจัดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์กับคนในชุมชน และสร้างความยั่งยืนในการกำจัดขยะ และทาสี ทำความสะอาดศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านบางละมุง เพื่อปรับปรุงศูนย์ให้สวยงามและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์นี้ยังให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการตกปลาในท้องถิ่น

เควนติน จ็อบ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำพนักงานกว่า 100 คนช่วยทำสิ่งดีๆ ต่อชุมชนบ้านบางละมุงด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาด การจัดทำถังขยะไม้และทาสีศูนย์ท่องเที่ยวรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านบางละมุง ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ ด้วยกันพร้อมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคมกับโครงการนี้

ด้าน นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่าชุมชนที่บ้านบางละมุง เป็นพื้นที่ติดทะเลชายฝั่งอ่าวไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามากมาย ทั้งยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่คอยรองรับทั้งนักท่องเที่ยว นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่การเพาะเลี้ยงพันธุ์กุ้งและปู ที่เราเรียกว่าธนาคารไข่ปู ซึ่งจะรวบรวมแม่ปูที่มีไข่เต็มท้องมาอนุบาลไว้ก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ทะเลโดยไม่จับมากินหรือนำไปขาย ในปัจจุบันมีปัญหาของน้ำเสีย ปัญหาขยะจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหามากมายส่งผลกระทบต่อชุมชนและรวมไปถึงสัตว์น้ำในท้องทะเล ซึ่งการที่เพอร์นอต ริคาร์ดมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมที่ได้ผลอย่างมาก