เครื่องครัวทรงคุณค่าต้องตรา “ห้วม้าลาย”

หนึ่งในกิจกรรมประจำวันที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ คือ การรับประทาน ทุกคนต้องการบริโภคของดีมีประโยชน์ อร่อยและมีคุณค่า นอกเหนือจากวัสดุดิบของอาหารที่ต้องสด สะอาดและมีคุณภาพ เครื่องครัวที่ดีจึงเป็นสื่อกลางที่จะส่งมอบคุณค่าของอาหารจากมือผู้ปรุงสู่ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องครัวสเตนเลสตราหัวม้าลายรายแรกของประเทศที่ส่งมอบคุณค่าและคุณภาพของเครื่องครัวที่ครองใจผู้บริโภคมาตลอดกว่า 50 ปี


คุณเอกชัย ยังวาณิช รองประธานธรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ”ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการในประเทศเติบโตเล็กน้อย ในขณะที่การส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงพม่าและกัมพูชามีปัญหาเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ผลการดำเนินการไม่ค่อยดีเท่าที่ควรตามภาวะเศรษฐกิจโลก

แต่โดยรวมยังเติบโตได้ดี จากปัจจัยการการเข้าถึงตลาดมากขึ้น ทั้งสินค้าใหม่ ตลาดใหม่มีการลงรายละเอียดมากขึ้น เน้นการขาย การโชว์สินค้าให้ครบให้ทั่วถึงทั้งในห้างและในร้านค้า เพราะถ้าลูกค้าไม่พบสินค้าเรา ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของรายอื่นได้ เน้นผลิตและขายสินค้าที่มียอดขายดี ลดการผลิตสินค้าที่มียอดขายไม่ดี เพราถ้าผลิตสินค้าหลายชนิดเกินไป ทำให้ผลิตไม่ทัน

อย่างไรก็ตามในปี 2562 ช่วงต้นปี ภายในประเทศจะเข้าสู่การเลือกตั้ง ทำให้การจับจ่ายของประชาชนมีมากขึ้น ซึ่งหลังจากการเลือกตั้ง ต้องติดตามนโยบายของรัฐบาลใหม่อย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีผลต่อผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นจึงต้องเน้นการสร้างยอดขายให้มากที่สุดในช่วงต้นปี ส่วนตลาดต่างประเทศ ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าระวห่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้วางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับภาวะการต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ถึงโอกาสของบริษัทฯ อาทิ ถ้าจีนมีการปรับตัวของค่าแรงเพิ่มขึ้น ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ทำให้จีนต้องปรับตัวด้วยการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงแทน เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น จึงอาจเลิกผลิตสินค้าที่มีมูลค่าน้อย รวมถึงสินค้าในครัวเรือน ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการส่งสินค้าเครื่องครัวไปจำหน่ายยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ได้”

ความท้าทายของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องครัวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น อุตสาหกรรมไอที คนใช้สินค้าเหล่านี้ก็ยังคงมีการใช้แบบเดิม ลักษณะสินค้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ความท้าทายที่พบคือเรื่องของการขาย เนื่องจากการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเริ่มหดถอยลง การค้าขายเริ่มทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องนำมาพิจารณาเพราะเป็นการขายที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง เดิมทีเป็นการขายไปยังจุดจำหน่ายไปจุดจำหน่ายไม่กี่แห่งในจำนวนมาก แต่ด้วยการขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการขายไปยังลูกค้าโดยตรงด้วยปริมาณน้อยต่อราย แต่ต้องส่งจำนวนรายมาก ซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรม อาจจะต้องเปลี่ยนโรงงาน เป็นศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงต้องคำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย เป็นความท้าทายอย่างมาก

การผสมผสานกับยุคดิจิทัล

ถึงแม้ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลจะใช้อย่างแพร่หลาย แต่ทุกคนยังคงต้องบริโภค และส่วนใหญ่ยังคงเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยาก ดังนั้นเครื่องครัวจึงยังคงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเมื่อสังคมเปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเล็ก ลูกหลานแยกย้ายไปมีบ้านและครอบครัวของตนเอง ทุกคนก็ยังคงต้องใช้เครื่องครัวในการประกอบอาหาร เพียงแต่อาจมีขนาดเล็กลง ดังนั้นบริษัทฯ ยังได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีเครื่องครัวหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและจำนวนสมาชิกในครอบครัว หรือเครื่องครัวสเตนเลสที่เหมาะกับเตาไฟฟ้า เนื่องจากการอาศัยในคอนโดมิเนียมไม่สามารถใช้เตาแก๊ซได้ ซึ่งเป็นเครื่องครัวที่ร้อนเร็วและประหยัดพลังงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษํทฯ ยังได้เก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และเมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ ก็จะจัดส่งเอกสารไปยังลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะจัดทำข้อมูลในสื่อสมัยใหม่ ทั้งแอป เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ตาม

สู่ความยั่งยืน

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้าแล้ว การคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องครัวใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความรต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเครื่องครัวสเตนเลสมีความคงทน จึงไม่ได้สร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน หรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ก็เลือกใช้กระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้ ไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เน้นเรื่องคุณประโยชน์การใช้งานสินค้ามากกว่า

ที่สำคัญบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษา การมอบส่งครัวให้แก่โรงเรียน่ที่ห่างไกลเพื่อำไปประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันเพื่อส่งต่อความสุข ความอิ่มท้องและโภชนการที่ดีแก่เด็กๆ ทั่วประเทศ

ทำไมต้องตราหัวม้าลาย

คุณเอกชัยย้ำว่า “สินค้าตราห้วม้าลายเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก การใช้งาน ความปราณีต เพราะเครื่องครัวเป็นสิ่งที่ต้องใช้กับมือ จึงจำเป็นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเน้นเรื่องการออกแบบ การใช้งาน และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ โดยให้ความสำคัญกับการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและคนไทยทุกคน”