สายไหนไปได้ไกลสุด ส่องอุตสาหกรรมใหญ่จีน ฟื้นตัวเร็ว กำไร 5 แสนล้านเหรียญ

เรียกได้ว่าปัจจุบัน จีนเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ค่อนข้างควบคุมสถานการณ์ได้ดี ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมภายในประเทศนั้น มีผลกำไรไปในทางที่ดีขึ้น

โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ รายงานข้อมูลสถิติภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ที่ผ่านมาว่า ในบรรดาทั้งหมด 41 อุตสาหกรรมหลัก มีมากถึง 39 อุตสาหกรรมที่มีผลกําไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

โดยผลกําไรของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั่วประเทศจีนอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านหยวน ( 524,165 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.4 (YoY) และเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 48.6
(อัตราการเติบโตเฉลี่ยสองปีอยู่ที่ร้อยละ 21.7)

เฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมหลักมีกําไรเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 70 (YoY) เพิ่มขึ้นสูงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปี 2562 มูลค่าโดยรวมของบริษัทขนาดใหญ่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.4 (YoY) และเพิ่มจากปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 44.6 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยสองปีอยู่ที่ร้อยละ 20.2)

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกําไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น ตกเป็นของอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ ประเภทยาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 85 ในเดือนพฤษภาคม (YoY) (อัตราการเติบโตเฉลี่ย 2 ปีอยู่ที่ร้อยละ 50.9)

และด้วยความต้องการของตลาดที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น บวกกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้อุตสาหกรรมการถลุงเหล็ก
อุตสาหกรรมวัตถุดิบเคมีและการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมถ่านหินรวมทั้งการแปรรูปเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
ทั้ง 4 อุตสาหกรรมนี้ มีกําไรเติบโตอย่างรวดเร็ว (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสองปีอยู่ที่ร้อยละ 8.3)

ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนในปี 2564 นี้จะมีอัตราการเติบโตทาง GDP ร้อยละ 8 แม้ว่าทางภาครัฐของจีนจะไม่มีการกําหนดตัวเลขการเติบโตทาง GDP ในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 14 ที่ผ่านมาก็มาตาม

ที่มา : https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/745414/745414.pdf&title=745414&cate=592&d=0https://economy.gmw.cn/2021-06/28/content_34954049.htm