Home / HAPPENING / มทร.ธัญบุรี ผนึก สถาบันฯ สิ่งทอ และ 4 มหาวิทยาลัย MOU ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น

มทร.ธัญบุรี ผนึก สถาบันฯ สิ่งทอ และ 4 มหาวิทยาลัย MOU ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.ราชภัฏอุดรธานี ลงนามความร่วมมือ ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น’ พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ณ ห้องประชุม อาคารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมี นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายปราโมทย์ วิทยาสุข เผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีภายใต้ยุคดิจิทัล ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัว คณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หน่วยงานเครือขยของกระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้หารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและสถาบันการศึกษา

โดยจัดตั้ง ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น’ (Center of Textile & Fashion Excellence : CTE) ภายใต้งบประมาณกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพ

ศูนย์นวัตกรรมแฟชั่น ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้และสิ่งทอ ม.ราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ในทุกมิติให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นายชาญชัย สิริเกษมลิศ ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น ถือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 5 สถาบันการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิจัยพัฒนา และการจัดการองค์ความรู้ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ที่จะร่วมกันพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทย

ร่วมกันจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ และกระจายความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งทอและแนวโน้มการพัฒนาสิ่งทอในอนาคต ร่วมจัดประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น ในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการนำงานวิจัยทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่สากล ทั้งยังร่วมกันจัดทำวารสารทางวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น เพื่อเป็นโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สากล

ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี นำ 3 คณะร่วมในการลงนามความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

เพื่อให้เกิดร่วมมือ การพัฒนาร่วมกัน ในการขับเคลื่อนภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไสฟ์สไตล์ และภายในงาน มทร.ธัญบุรี ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการ โชว์ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 คณะ และเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังร่วมกันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเป็นรูปธรรม เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทยต่อไป โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitextile.org