กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล “จิตอาสาฯ สำหรับเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยบงกช สุขมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดูแลลูกค้า เป็นตัวแทนรับรางวัล “จิตอาสาเพื่อการมีงานทำ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สำหรับเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส”

จากการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในสำนักงานใหญ่ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า รวมไปถึงให้โอกาสจากกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ “การให้โอกาส ไม่ใช่การทำการกุศล” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ส่งเสริมความหลากหลาย และความเท่าเทียม (Diversity and Inclusion) เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปราถนา โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ 12 จา

กการดำเนินตามนโยบายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 7 ปี