UTCC eSports Lab แหล่งปั้นนักธุรกิจเกมชิงส่วนแบ่งตลาดโลก

เพื่อตอบรับการเติบโตอุตสาหกรรมเกมในระดับภูมิภาค การพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่สร้างสรรค์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตร “ธุรกิจเกมและ eSports” และล่าสุดยังร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสร้าง “ห้อง UTCC eSportsLab” ครั้งแรกในประเทศไทย ณ ทรู สเปซ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “การสร้างห้อง UTCC eSports Lab ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนาวงการธุรกิจเกมและ eSports ของประเทศไทย โดยวางแผนร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อเชื่อมโยงนักพัฒนาเกมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างเกมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาค เช่น การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience – UX/UI) การเขียนโปรแกรม (Computer Programming) และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital platform)”

ในขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาหลักสูตร ‘ธุรกิจเกมและ eSports’ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นการศึกษาตลาดเกมในระดับโลกเทคโนโลยีในการพัฒนาเกม การบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และนำมาบูรณาการร่วมกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปทำธุรกิจได้จริง ซึ่งจุดนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร

 

โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรธุรกิจเกมและ eSports เป็นรุ่นแรก จำนวน 40 คน และในอนาคตอันใกล้ยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกมและ eSports ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการที่ต้องการต่อยอดความรู้เฉพาะด้านเพื่อนำไปใช้ในการทำงานโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

ในขณะที่ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเสริมอีกว่า มหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลาในการปั้นหลักสูตรค่อนข้างนาน โดยปัจจุบันมีการจัดหลักสูตรครบทั้ง 4 ปี นอกจากนี้ ในเรื่องของบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ก็เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

โดยอาจารย์ที่จะเข้ามาดูแลในแต่ละรายวิชาจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านเกมและ eSports อย่างน้อย 6 ปี ในขณะเดียวกันยังได้ดึงมืออาชีพที่คว่ำหวอดในวงการเกมเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษในแต่ละเคส เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของมืออาชีพ รวมทั้งการส่งนักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจริงร่วมกับพาร์ตเนอร์ เพื่อฝึกทักษะให้ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง