Home / HAPPENING / ไทยประกันชีวิตชูเป้าหมายธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการทำกำไรที่เหมาะสม จับมือไทยพัฒน์จัดทำแผนแม่บท SDGs เป็นแห่งแรกในธุรกิจประกัน เน้น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ยึดมั่นคำสัญญา คุ้มครองป้องกัน และสร้างความรุ่งเรือง พร้อมออกหนังโฆษณาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวิกฤติ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

ไทยประกันชีวิตชูเป้าหมายธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการทำกำไรที่เหมาะสม จับมือไทยพัฒน์จัดทำแผนแม่บท SDGs เป็นแห่งแรกในธุรกิจประกัน เน้น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ยึดมั่นคำสัญญา คุ้มครองป้องกัน และสร้างความรุ่งเรือง พร้อมออกหนังโฆษณาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวิกฤติ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimize Profit) และแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งคืนกลับสู่สังคม เพื่อให้บริษัทฯ และสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กัน ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำแผนแม่บทเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : SDGs โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานที่มีผลต่อสังคมของบริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงเกิดการสร้าง Share Value ระหว่างบริษัทฯ และคนในสังคม โดยพิจารณาจากมาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัยในระดับสากล ซึ่งสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การยึดมั่นคำสัญญา (Promise) มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต รวมถึงมุ่งสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม ด้วยการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองป้องกัน (Protect) ภายใต้แนวคิดเชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ และเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนองและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มุ่งสร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

และยุทธศาสตร์การสร้างความรุ่งเรือง (Prosper) มุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสา ด้วยการริเริ่ม สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อน SDGs