Home / HAPPENING / โรงงานน้ำตาลทราย จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 กำหนดแนวทางบริหารจัดการอุตฯ อ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน หลังภัยแล้งคาดฉุดปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่ถึง 70 ล้านตันอ้อย

โรงงานน้ำตาลทราย จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 กำหนดแนวทางบริหารจัดการอุตฯ อ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน หลังภัยแล้งคาดฉุดปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่ถึง 70 ล้านตันอ้อย

 นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 58 โรง ได้เตรียมสัมนาประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาและบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน โดยในที่ประชุมจะมีการหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำตาลทรายภายในประเทศฤดูการผลิตปี 2563/64 การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทราย การสร้างแรงจูงให้แก่ชาวไร่ปลูกอ้อยและการจัดเก็บผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพส่งมอบให้แก่โรงงานน้ำตาล เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอ้อยไฟไหม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย มีความกังวลต่อประเด็นสถานการณ์การเพาะปลูกฤดูการผลิตปีหน้า (ปี 2563/64) ที่หลายพื้นที่เพาะปลูกต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยจากประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยในรอบแรกคาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ไม่ถึง 70 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน ส่งผลต่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยโรงงานจะให้ความสำคัญอ้อยสะอาดและการพัฒนาประสิทธิภาพการหีบสกัดให้ได้ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ให้ได้สูงสุดเพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการเพาะปลูกที่ดี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย ยังได้เชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมด้วย โดยกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรีลา (แชงกรีลา-วิงค์)