TMILL จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

TMILL จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แถลงกำไรโตต่อเนื่อง ปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น เดินหน้าขยายตลาดพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตด้วยหุ่นยนต์เฟส 2

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งยังคงสถานะรายได้และกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนถึง 10% เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

พร้อมเผยแผนการดำเนินงานในปี 2562 ตั้งเป้าหมายขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มกำลังการผลิตและเดินหน้าตามแผนการลงทุนติดตั้งหุ่นยนต์ (Robot) ในเฟสที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพต่อเนื่องจากการใช้หุ่นยนต์ในเฟสแรก โดยในงานได้รับเกียรติจาก ปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และสมชัย วนาวิทย ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้