ไทยเบฟมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ พร้อมด้วย นายพิชิต บูรพวงศ์ รองประธานคณะที่ปรึกษา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายเฉลิม พรรัชกิจ ที่ปรึกษา นางสาวอรทัย พูลทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจต่อเนื่องประเทศไทย และผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจในเครือ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ส่งมอบเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้กับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์สนับสนุนการดำเนินงานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ ที่ผ่านมา