โครงการ eisa ไทยเบฟร่วมกับ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับวัยเกษียณ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) ร่วมกับ ดร. ธานี สุคนธะชาติ หัวหน้าโครงการฯ และคณะอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม LIFE LONG LEARNING การเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำหรับวัยเกษียณ) ภายใต้การออกแบบและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ทุนชุมชนจากต้นตาลสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจฐานราก ในงานได้รับเกียรติจาก นางประวงษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมชัยนาท นางสาวอริสรา คำชารี วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายวิชาญ จุ้ยแจ้ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด  ร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ที่ผ่านมา