Cristalla จับมือ TCCtech พลิกโฉมระบบ ERP ยกระดับสู่ Data-driven organization

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการเปิดตัว อย่างเป็นทางการของโครงการวางระบบ ERP ภายใต้ชื่อ “CTL-SAP Project” โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำระบบ ERP มาใช้เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนการเกษตรแบบดิจิทัลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Data-driven organization ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท คริสตอลลา จำกัด นำทีมโดย คุณวิศิษฎ์ ลิขิตาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่- รักษาการ (คนที่ 3 จากซ้าย), คุณทิตพงษ์ เตชะอำพลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีการเงินและสนับสนุน (คนที่ 2 จากซ้าย), คุณรัตนา ฮวง กรรมการผู้จัดการ บจก. พรรณธิอร เทรดดิ้ง (คนที่ 1 จากซ้าย), คุณอดุลยเดช ประทีปสินธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานจัดซื้อและประสานงานธุรกิจภายนอก (คนที่ 1 จากขวา) และ คุณธิป   โรจนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงงานและเทคนิคการผลิต (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด นำทีมโดย คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director Commercial & Operation (ตรงกลาง) และ คุณอรุณ คชโอสถ Client Engagement Director (คนที่ 3 จากขวา)

คุณวิศิษฎ์ ลิขิตาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คริสตอลลา จำกัด กล่าวว่า ระบบข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นของทุกองค์กร การดำเนินการภายในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ในยุคปัจจุบัน คริสตอลลาจึงให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอย่างมาก โดยมีการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจากความเสถียรและใช้งานง่าย ส่งผลให้ข้อมูลในระบบถูกต้องและแม่นยำอยู่เสมอ

คุณทิตพงษ์ เตชะอำพลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีการเงินและสนับสนุน บริษัท คริสตอลลา จำกัด กล่าวว่า ระบบ ERP เป็นระบบที่มีการวิเคราะห์ ตรวจทาน และรายงานข้อมูลของหน่วยต่างๆภายในองค์กรอย่างแม่นยำ อาธิเช่น การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการซ่อมบำรุง เป็นต้น อีกทั้งยังสนับสนุนทุกคนภายในองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีส่วนช่วยสำคัญในการยกระดับองค์กรสู่การเป็น world-class organization

คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director Commercial & Operation บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบัน digital transformation ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิเช่น การเพาะปลูก การผลิต และการกระจายสินค้าต่อผู้บริโภค เป็นต้น โดยระบบ ERP นั้นนับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ digitalization ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลสู่ระบบดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยในเรื่องความถูกต้องและมาตรฐานที่เท่าเทียมกันที่เป็นพื้นฐานสำคัญของวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Data-driven organization 

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ พร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าที่ครอบคลุมจากบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง (ได้แก่ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน) จนถึงบริการด้านดิจิทัลโซลูชั่น (ได้แก่ Security Solutions, ERP, Data Platform, Application Development and Smart Solutions) ซึ่งนับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญ ในการประสานพลังร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS) รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com