Tag Archives: Wisimo

สัมมนา วิชาการ ‘ทักษะแห่งอนาคต’ นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal

ARIP จับมือ มศว. จัดเสวนาวิชาการ ‘ทักษะแห่งอนาคต’ นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง และเข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นในการทำงานของโลกอนาคตอันใกล้ โดยมี คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์, รองศาสตราจารย์ ดร.จักร พันธุ์ชูเพชร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ อว. และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้เกียรติร่วมงานเสวนา

Read More »

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จับมือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนา ‘ทักษะแห่งอนาคต’ แนะพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน พาองค์กรอยู่รอด

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จับมือสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือทางวิชาการจัดทำวิจัยสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรต่อการทำงานในอนาคตในบริบทที่เหมาะสมกับองค์กรไทย และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะตามสมรรถนะที่จำเป็น

Read More »