Tag Archives: UTCC

เป็นเด็กการแสดง “ศิลปะและธุรกิจการแสดง” ม.หอการค้าไทย จบแล้วรับงานได้ ขายงานปัง วางบิลเป็น

เป็นเด็กการแสดง “ศิลปะและธุรกิจการแสดง” ม.หอการค้าไทย จบแล้วรับงานได้ ขายงานปัง วางบิลเป็น

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13-14

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13-14

Read More »

สัปดาห์โลจิสติกส์ 65

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์คณะวิศวกรรมศาตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “สัปดาห์เปิดโลกโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2565” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเสริมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่เป็น Best Practice ในหลาย ๆ ด้าน ในรูปแบบการสัมมนาให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจากคุณเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ CEO บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและห้องเย็น” และดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ ที่ปรึกษาด้าน LEAN OPERATION MANAGEMENT AND DEVELOPMENT GREEN SPOT CO,LTD บรรยายในหัวข้อ “การบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์ในการผลิต” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Read More »

ม.หอการค้าไทย ชูมิชชั่นปั้น #เด็กอาร์ตหัวการค้า ผลผลิตแห่งอนาคตจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผ่านวิสัยทัศน์ ดร.ดิสพล จันศิริ

ม.หอการค้าไทย ชูมิชชั่นปั้น #เด็กอาร์ตหัวการค้า ผลผลิตแห่งอนาคตจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผ่านวิสัยทัศน์ ดร.ดิสพล จันศิริ

Read More »

New Step of Evolution มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วางเป้าหมายขับเคลื่อน 'มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย' สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

Read More »