Tag Archives: PTTOR

OR “ก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่า” : Thailand Top Company Awards 2020 รางวัลอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง

“ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ เรื่องของเทคโนโลยีก็เช่นกัน หากปรับตัวได้ไวโดยนำเทคโนโลยีไปใช้ ยิ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคและพาให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้น”

Read More »