Tag Archives: PTT Digital

ปตท.ยกระดับสตาร์ทอัพอาเซียน เปิดตัวโครงการ D-NEXT

ปตท.

อาเซียนเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกด้วยจำนวนประชากรกว่า 620 ล้านคน รองจากจีนและอินเดีย เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และมีผู้ใช้งานดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจำนวนกว่า 200 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตไปถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

Read More »